2018

Beslut från stadsbyggnadsnämnden 19 september

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 19 september. För samtliga beslut, se protokollet.

Planprogram antaget som bestämmer utvecklingen av Våxnäs centrum

Våxnäs centrum ska bli ett bättre fungerande centrum, rymma mer bostäder och bättre offentliga ytor som parker och torg. Planprogrammet som stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta idag beskriver hur det ska ske.

Planprogrammet för Våxnäs centrum innebär bland annat:

  • Flera hundra nya bostäder
  • Ett tryggare och mer trivsamt centrum
  • En ny Fredricelundsskola med plats för 130 elever och 20 förskoleplatser
  • Förbättrade parkmiljöer med gröna stråk
  • Ett nytt grönt torg
  • Bussgata

Mer bostäder

Planprogrammet innebär att området kan kompletteras med bostäder i den västra delen av parkområdet, i anslutning till den nya skolan, i anslutning till Våxnäs handelscentrum, samt i den nordöstra delen av området omkring vårdcentralen och nya torget. Det kan röra sig om totalt cirka 350 nya bostäder i hela området.

Grönytorna blir mindre men bättre

Grönytorna är viktiga i området. Idag bedömer kommunen att parkytorna i söder inte används i någon större utsträckning och vill därför förändra det. Planförslaget innebär att parkytorna kommer att minska i omfattning till förmån för skolområde och bostäder. Syftet är att låta de kvarvarande parkytorna utformas så att de blir mer inbjudande så att fler vill vara där. Det kan ske genom att skapa trivsamma miljöer och tydliga entréer med kopplingar in till området, framförallt mot det gröna torget där områdena ansluts.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta planprogram för Våxnäs C.

Detaljplan antagen för två flerbostadshus bredvid Ullebergs gård

Gräsdalens fastighets AB vill bygga bostäder bredvid Ullbergs gård. Den nya detaljplanen tillåter två nya hus och gör tillfartsvägen till allmän gata.

Kommunen tycker att nya hus kan berika och även komplettera stadsbilden i området men de måste utformas med hänsyn och anpassas till de befintliga Ullebergshusen som har högt kulturhistoriskt värde. De nya byggnaderna ska vara lägre än de befintliga och ha en mindre byggnadsarea, eller så kallat fotavtryck, än de befintliga.

Färgsättning får vara i dova jordfärger och traditionella slamfärger som till exempel mörkgrå, mörkbrun eller mörkröd och ha enhetliga fasadmaterial. Syftet med färgsättningen är att den ska harmoniera med naturen och inte ta över visuellt jämfört med befintlig kulturhistorisk intressant bebyggelse.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Gräsdalen 1:8 med flera.

Bygglov för 149 lägenheter i inglasat hus vid NWT

NWT AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av ett sju våningar högt flerbostadshus. Flerbostadshuset, som ska bestå av tre huskroppar som kopplas samman med en rundad glasfasad.

Det blir 149 lägenheter fördelade på 60st ettor, 48st tvåor och 41st treor på våning ett till sex. Det kommer finnas café eller restaurang i markplan. Fasaderna innanför glasfasaden ska bestå av målad betong i gråtonad vit kulör.

Beslut: stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshuset på fastigheterna Härolden 2 och 3.

Nya priser för att åka med Karlstadsbuss 1 januari 2019

För att täcka ökade kostnader för löner, bränsle och fordon gör Karlstadsbuss en höjning av priserna för att resa med kollektivtrafiken i Karlstad med i snitt tre procent från och med 1 januari 2019. Enkelbiljett med reskassa, det vill säga om du reser med ett busskort laddat med pengar, kommer att vara oförändrat på 21 kronor per resa. Enkelbiljett med förköp som du till exempel köper via appen ökar från 25 till 26 kronor.

Beslut: stadsbyggnadsnämnden beslutade att fastställa kollektivtrafikpriser som ska gälla från och med 1 januari 2019.

Ny tidtabell och förändrade linjer från 9 december

Den 9 december 2018 planeras trafikstart av Karlstads första snabbusslinje,
Karlstadsstråket. När snabbusslinjen börjar trafikeras så påverkas även linje 3, 4 och 13, och Karlstadsbuss föreslår därmed några förändringar av dessa linjer.

Snabbusslinjen börjar trafikera Mossgatan på östra Rud, vilket innebär att dagens linje 4 får en förändrad linjesträckning. Linje 4 föreslås ha ändhållplats på Norra Stockfallet där tre nya hållplatser byggts i det nya bostadsområdet. Linje 4 får även nya hållplatser på Kronoskogsgatan och Östra Infarten.

Eftersom linje 4 börjar trafikera Norra Stockfallet får linje 3 en ny linjesträckning. Stockfallet utgår och linje 3 går endast mellan Universitetet och Sommarro golfbana. Turer till Sommarro utgår och ersätts av linje 13.

Till följd av att linje 4 inte längre trafikerar Norra Kroppkärr och linje 3 inte längre trafikerar Sommarro förändras linjesträckningen för linje 13. Linje 13 förlängs och går mellan Norra Kroppkärr och Sommarro.

Tidtabellen ska gälla 9 december 2018 - 9 juni 2019.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden besltuade att godkänna nya tidtabellen och att dragningen av snabbusslinjen linje S, samt förändrad linjesträckning av linje 3, 4 och 13.

Uppdaterad den