2018

Beslut från stadsbyggnadsnämnden 17 oktober 2018

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 17 oktober. För samtliga beslut, se protokollet.

Bygglov för livsmedelsbutik och kontorslokaler vid Inre hamn

Löfberg Fastigheter AB har ansökt om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från industrilokaler till affärs- och kontorslokaler intill det nya parkeringshuset vid Inre hamn. En livsmedelsbutik är planerad i markplan och på plan två och tre ska det vara kontor.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för ombyggnad och ändrad användning av industribyggnad till affärs- och kontorslokaler på fastigheten Skonertskeppet 3.

Bygglov för 31 lägenheter på Sundsta

Karlstads bostads AB har ansökt om rivning av befintligt flerbostadshus på Sundsta som har fått stora skador på konstruktionerna samt bygglov för en ny byggnad på samma plats.

Den nya byggnaden skulle innehålla 31 lägenheter till skillnad från det befintliga husets 19 lägenheter. Huset skulle vara i princip lika stort men med större taklutning blir det lägenheter även på vindsvåningen vilket ökar boarean med över 700 kvadratmeter.

Taket ska bestå av bandfalsad plåt, mellan fönstren är det planerat att ha korrugerad fibercementskiva, mellan våningsplanen en slät fibercementskiva, fönster i en varm ockragul kulör och sockel av betong.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljade rivningslov för befintligt flerbostadshus och bygglov för uppförande av ett nytt flerbostadshus på fastigheten Fenix 13.

Bygglov för 39 BoKlok-lägenheter på Stockfallet

BoKlok Housing AB har ansökt om bygglov för sex stycken parhus och sex stycken radhuskroppar med tillhörande förråd och parkeringar på Stockfallet. Totalt rör det sig om 39 lägenheter. Både parhusen och radhusen kommer att innehålla lika stora lägenheter med en boyta på 116,9 kvm för varje lägenhet.

Parhusen innehåller totalt 12 lika stora lägenheter och kommer att uppföras med tegelröda pannor och fasader i vit panel.

Radhusen innehåller totalt 27 lika stora lägenheter och kommer att uppföras med svart takpapp och fasader i mörkgrått med vita indragna delar.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av radhus på fastigheten Getdoningen 1 och radhus på Lunnkälken 1.

Bygglov för butik och café vid Molkomssjön

Ali Basiri, A o D Antik och Design AB har ansökt om bygglov för om- och tillbyggnad av en industrilokal i västra Molkom invid Molkomsjön, nära riksväg 63.

Byggnaden som tidigare nyttjats för svampindustri ska byggas om för att passa butik- och caféverksamhet. Företaget till bygga en terrass för uteservering som vetter mot sydost och Molkomsjön.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov och strandskyddsdispens för ändrad användning till butik och café på fastigheten Västby 1:15. Nämnden utfärdade även en byggsanktionsavgift eftersom bygget påbörjats innan bygglovet beviljats.

Detaljplan för Haga entré godkänns på nytt

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för Haga entré. Enligt förslaget ska det kunna byggas 250 lägenheter i mellan fyra och sju våningar, strandpromenad ska rustas upp och grönytor ska göras iordning.

Kommunfullmäktige antog planen i juni 2018 men i oktober beslutade länsstyrelsen att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen. Länsstyrelsen anser att den föreslagna förskolegården inte lever upp till Boverkets allmänna råd om kvalitet på vistelseytor för skolor och att planen skulle innehålla bestämmelser om byggnadsordning för att säkerställa buller.

Stadsbyggnadsförvaltningen har därför tagit fram justerade planhandlingar. Bestämmelsen förskola, S1, tas bort från plankartan och plankartan kompletteras med en administrativ planbestämmelse: "Bygglov får inte ges förrän bygglov givits för bulleravskärmande byggnader längs Hagaleden inom kvarteret" för de byggrätter som ligger närmast Klarälven. Därmed bedömer stadsbyggnadsnämnden att kommunen tillmötesgått de grunder som länsstyrelsen hänvisat till för sitt beslut om upphävande och planen kan antas på nytt.

Ändringarna påverkar inte planens syfte, utformning eller innehåll i sådan utsträckning att den behöver ställas ut för granskning på nytt. Detaljplanen godkänns därför på nytt av stadsbyggnadsnämnden och ska sedan antas av kommunfullmäktige.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplan för Haga entré och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Uppdaterad den