2018

Stadsbyggnadsnämnden 12 december 2018

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 12 december. För samtliga beslut, se protokollet.

Bygglov för ny glasbyggnad i SBABs lokaler vid Stora torget

Randviken M 14 Karlstad AB har sökt bygglov för att bygga till SBABs lokaler vid Stora torget för att skapa fler kontorsytor. Byggnadens sneda glasfasad ska rätas upp och nya våningsplan ska tillkomma i det tidigare atriet. Varken antalet våningar eller byggnadens högsta höjd kommer att förändras utan befintliga vångsplan förlängs åt öster. Glastaket ersätts till stora delar med en glasad vägg så det luftiga intrycket bevaras från Stora torget och Östra Torggatan.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus på fastigheten Mercurius 14.

Detaljplan antagen för 10-15 villor vid Molkomsjön

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en detaljplan som gör det möjligt att bygga 10-15 bostäder i området som ligger intill Molkomsjön, söder om Molkoms bruk. Den nya detaljplanen gör det också möjligt att bygga brygga, båtplatser och gångbro i området.
Området ligger direkt söder om Molkoms samhälle och ingår i LIS-planen (Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen) för utveckling av bostäder. Husen placeras för att skapa bostäder med vattenutsikt och göra området tilltalande utmed den nya vägen. En bro för gång- och cykeltrafik planeras över vattnet mot Molkoms bruk för att i förlängningen ansluta till Molkoms centrum.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden antar detaljplanen för Molkom 1:58.

Kommunen ska utreda fler villor, par- eller radhus på Edsgatan

Stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram en ny detaljplan för att utreda om det är lämpligt med fler bostäder i form av villor, par- eller radhus på Edsgatan, i närheten av Edsgatans gård.

Området har ett attraktivt läge som kan knytas till pågående bostadsbyggnation och stadsutveckling inom Edsgatan – Stockfallet. I anslutning till planområdet finns färdigutbyggd infrastruktur i form av vatten och avlopp, väg och fiber. Planläggning skulle kunna öppna upp möjligheterna att den gamla riksvägen (gamla Filipstadsvägen) återskapas som ett gångstråk.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för del av Edsgatan 2:32 och 2:34.

Uppdaterad den