2021

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträdde under onsdagen och beviljade flera bygglov bland den för en tillfällig parkeringsplats i anslutning till Centralsjukhuset. Detaljplaner antogs för Välsviken, både för bygghandel samt fordonsservice. Nämnden beslutade också om två motioner, en av dem handlar om ett stadsmiljöprogram och den andra om förstudie för uteservering vid Tingvallagymnasiet. Namnberedningens förslag på namn på den nya sporthallen på Ilanda antogs också.

Bygglov för sophus

På fastigheten Kronoskatten 1, vid Valthornsgatan, finns önskemål om att bygga ett nytt sophus. Den föreslagna byggnaden kommer att ligga vid utfarten från den berörda bostadsrättsföreningens parkering men utan att inverka på den sikttriangel som krävs vid utfarter.
Beslut: Bygglov lämnas

Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats

Region Värmland önskar bygga en tillfällig parkeringsplats på fastigheten Seminaristen 12, mellan Arkivcentrum och Mariebergsskogen. Platsen utgörs idag av park och fotbollsplaner. Den tillfälliga parkeringsplatsen behövs för att lösa den ansträngda parkeringssituationen som råder vid Centralsjukhuset idag. Den långsiktiga parkeringslösningen består i att ett parkeringshus byggs i anslutning till sjukhuset.
Den tillfälliga parkeringsplatsen ska vara borttagen och marken ska vara iordningställd till ursprungligt skick senast 2021-11-25.
Beslut: Tidsbegränsat bygglov lämnas

Antagande av detaljplan för del av Välsviken vid Universitetsmotet

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för del av Välsviken vid Universitetsmotet. I detaljplanen prövas möjligheten att använda mark för fordonservice- och handelsändamål i anslutning till Universitetsmotet samt att ändra nuvarande utformning för befintlig korsning mellan Välsviksleden och E18:s ramper.
Beslut: detaljplanen antogs

Antagande av detaljplan för Välsviken bygghandel

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en detaljplan som gör det möjligt att etablera bygghandel i Välsviken. Området är idag obebyggt och består av skog och berg i kuperad terräng. Planområdet ligger intill Välsviksleden och Banvaktarvägen.
Beslut: detaljplanen antogs

Uppdrag – detaljplan Konoparken

Region Värmland önskar utveckla den nu befintliga vårdcentralen där även apotek och folktandvård finns. Planen är att bygga en modern, funktionell vårdcentral tillsammans med campusnära studentbostäder inom fastigheten. Befintliga byggnader planeras att rivas. För att kunna göra detta behöver förvaltningen få ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan.
Beslut: stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en detaljplan för området

Namn på idrottshallen i Ilanda

En ny idrottshall ska anläggas söder om Ilandaskolan och Ilandavägen. Idrottshallen kommer inte vara till för skolverksamhet utan endast för föreningar. Namnberedningen har tagit fram ett namnförslag.
Beslut: Den nya byggnaden ges namnet Ilandahallen

Besvarade motioner

En motion om stadsmiljöprogram för att skapa inkluderande och trygga offentliga rum bifölls.

Motion om att utreda möjligheterna till att skapa en uteservering i den lilla parken vid Tingvallagymnasiet avslogs bland annat med motiveringen att en skolgård är en olämplig plats för kaféverksamhet riktad mot allmänheten. Avslaget hänvisar också till kulturmiljöperspektivet. Nämnden är dock positiv till etablering av kaféverksamhet i centrumnära miljö.

 

Uppdaterad den