2021

Beslut i korthet den 14 april

Klätterleksak i form av en sten på skutberget, så kallad boulder,

Stadsbyggnadsnämnden har idag godkänt ett yttrande till mark- och miljödomstolen gällande fastigheterna Skepparen 6 och 7. I yttrandet föreslås att målet läggs ner då detaljplanen för området nu upphävts. Nämnden beviljade också flera bygglov, bland annat för ett 60-tal parkeringsplatser vid den planerade västra entrén till Skutberget. Två padelbanor i Bryngfjorden fick bygglov och ett tillsynsärende gällande strandskydd behandlades.

Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande fastigheterna Skepparen 6 och 7

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 12 februari 2020 att förlänga ett tidigare beviljat anstånd för bygglovsansökan för affärshus på fastigheterna Skepparen 6 och 7. Detta innebar att bygglovsansökan inte behandlades utan hölls vilande till dess att upphävandet av detaljplanen för kvarteret Skepparen vunnit laga kraft. Nämndens beslut överklagades och Länsstyrelsen Värmland upphävde beslutet. Den 1 april 2020 överklagade nämnden länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.
Sedan nämndens överklagande har mark- och miljödomstolen beslutat att godkänna upphävandet den gällande detaljplanen för del av kvarteret Skepparen m.m. Upphävandet av detaljplanen har nu vunnit laga kraft och det finns därför ingen anledning för mark- och miljödomstolen att pröva frågan om anstånd för bygglovsansökan för Skepparen 6 och 7.

Beslut: stadsbyggnadsnämnden meddelar domstolen att målet kan avskrivas från vidare handläggning.

 

Bygglov för parkeringsplatser på västra sidan av Skutberget

Teknik- och fastighetsförvaltningen söker bygglov för cirka 60-70 parkeringsplatser vid den västra entrén till Skutberget. Parkeringsplatsen är till för besökare till Skutberget och till Rönningsberget och dess motionsspår och friluftsaktiviteter. Den är ett första steg i utvecklingen av den västra entrén och görs enligt gestaltningsprogrammet för Vision och planarbete för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde.

Beslut: bygglov ges

 

Frivilligt bygglov för två padelbanor i Bryngfjorden

I närheten av Bryngfjordens golfbana söks nu ett frivilligt bygglov för två padelbanor med gallerstaket, transparenta väggar och enklare belysning. Banorna kommer att ligga i direkt anslutning till Bryngfjordens golfklubb. Det frivilliga bygglovet söks eftersom detaljplanen anger markanvändningen som golf. Padelbanor av denna typ har tidigare bedömts inte kräva bygglov.

Beslut: bygglov ges

 

Tillsynsärende gällande klätterredskap på Skutberget

På fastigheten Fintatorp 2:2 byggdes förra året ett klätterredskap, så kallad boulder. Bouldern är placerad framför Skutbergsgården och befinner sig innanför strandskyddat område. Strandskyddsdispens har inte sökts inför byggandet av bouldern.
Efter genomförd tillsyn på platsen anser stadsbyggnadsförvaltningen att bouldern är placerad på ett sätt som har anpassats till naturen. Den avhåller inte människor från att vistas på området och förändrar inte heller livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Beslut: Ärendet avskrivs

 

Bygglov för padelhall i Hultsberg

På fastigheten Blandaren 1 som ligger på Körkarlsvägen, har bygglov sökts för en padelhall med restaurang. Byggnaden planeras få två våningar i vissa delar. Förslaget avviker från detaljplanen när det gäller byggnadshöjd och användningssätt av marken.

Beslut: Bygglov beviljas

Uppdaterad den