2021

Beslut i korthet den 16 juni

Tecknad illustration av Stockfalletskolan

I dagens nämnd har beslut fattats om bygglov för cirka 140 bostäder i det som tidigare var Stadshuset. Bygglovet gör det möjligt att bygga på tre våningar på det befintliga huset. Nämnden gav även bland annat bygglov för radhus, skola och idrottshall. Ett remissvar till Boverket godkändes liksom förslag till tillsynsplan. Dessutom godkändes ett yttrande till Regeringskansliet gällande länsstyrelsens beslut om detaljplan för Bomstadbadens camping.

Bygglov för radhus vid Edsgatans gård

Lov söks för att riva en befintlig ekonomibyggnad och bygga fem radhus med totalt 15 bostäder om cirka 130 kvadratmeter vardera. Fastigheterna är Edsgatan 2:32 och 2:34 och ligger i södra delarna av stadsdelen Edsgatan, vid Edsgatans gård. Radhusen får också en carport, förråd och plank och ska byggas i två våningar. Fasaden får stående träpaneler i röd eller grå kulör.

Beslut: Bygglov lämnas

 

Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus i Haga

På fastigheten Hyttan 18, på Nygatan vid Stenbron, beviljades det bygglov för flerbostadshus i december 2020. Nu finns önskemål att komplettera en av byggnaderna, hus 2, med inglasade balkonger i väster och en liten fransk balkong i öster. Balkongerna bedöms inte påverka solinstrålning eller utsikt för grannar mer än den planenliga byggnaden som redan har bygglov.

Beslut: Bygglov lämnas

 

Bygglov för Stockfalletskolan med tillhörande idrottshall

På fastigheten Stockfallet 1:1 söks nu bygglov för att bygga en skola med tillhörande idrottshall.

Skolan planeras med tre våningar till viss del och ska kunna ta emot 350 elever. Skolgården blir 13000 kvadratmeter och kompletteras med en yta för spontanidrott som inte är inräknad i ytan.

Beslut: Bygglov lämnas

 

Bygglov för om och tillbyggnad av tidigare Stadshuset

På fastigheten Almen 21, tidigare stadshuset, söks nu bygglov för en om- och tillbyggnad. Byggnaden kommer nu att få verksamheter i bottenvåningen medan de övriga våningarna omvandlas till bostäder och byggnaden kompletteras med ytterligare tre våningar. Totalt kommer 141 nya bostäder i storlekarna ett till tre rum och kök finnas i huset.

Den gällande detaljplanen skyddar den befintliga byggnadens utformning som ses kulturhistoriskt värdefull. Därför har bygglovsansökan kompletterats med en antikvaristisk konsekvensanalys som är framtagen av en certifierad sakkunnig på området. De nya byggnadsdelarna kommer att behålla byggnadens rena formspråk och den rutmönsterliknande fönstersättningen men få en fasad av ljus träpanel.

Beslut: Bygglov lämnas

 

Strandskyddsdispens för båtbusshållplats

En båtbusshållplats ska ställas i ordning vid det östra färjeläget vid Åsundasundet och kräver därför strandskyddsdispens. Hållplatsen kommer att bestå av en flytbrygga.

Beslut: Strandskyddsdispens ges

 

Planbesked Väse

I södra delen av Väse, Väse Hammar 1:136, finns idag öppen, obebyggd mark. I väster angränsar marken till en tegelbyggnad i två plan med verksamheter och i öster bostäder i två plan. Här finns nu önskemål om att bygga bostäder i tre plan på den öppna marken.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för området.

 

Namn på allmänna platser i Tullholmsviken

I Tullholmsviken pågår byggnation efter det att detaljplanen för området antagits. Här är ännu inte alla platser och gator namngivna. Namnberedningen föreslår att torget mellan Lagercentralen och Packhusallén får namnet Leopold Nygrens plats. Stråket ner mot Tullholmsviken och vidare bort mot Lagergrens gata och Orrholmsrundan föreslås namnet Leopold Nygrens promenad.

Leopold Nygren var en viktig person för Stadsträdgården under 1800-talet och var klädeshandlare. I folkmun kallades han för Paperssaxa på grund av sina långa ben. Leopold Nygren levde och verkade i Karlstad under åren 1836-1865.

Uppdaterad den