2021

Beslut i korthet den 25 augusti

Flygbild över området för detaljplan Bergvik 1:37
Planområdet för Bergvik 1:37

Den detaljplan som tagits fram för området mellan Bergviks köpcentrum och Riksdalens handelsområde efter ansökan från Olav Thorngruppen godkändes under dagens stadsbyggnadsnämnd. Antagande sker i kommunfullmäktige efter att planen behandlats i kommunstyrelsen. Detaljplanen gör det möjligt att bygga 27000 kvadratmeter handel, främst av skrymmande varor. Planen gör det inte möjligt att etablera livsmedelshandel. Under nämnden gavs även flera bygglov och ett planprogram antogs.

- Det har varit en lång process för att ta fram den här detaljplanen och ett antal utredningar har genomförts inom ramen för arbetet för att säkerställa att minsta möjliga påverkan görs på naturen. Nämnden var inte helt enig i sitt beslut att godkänna planen, men nu går den vidare för antagande i kommunfullmäktige, säger Erik Nilsson, (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Omfattande kartläggning gör att natur med höga värden bevaras

Inom detaljplanearbetet har ett antal utredningar och konsekvensbeskrivningar genomförts. Utöver en miljökonsekvensbeskrivning har en dagvattenutredning, fågelinventering, naturvärdesinventering och artinventering genomförts. Dessa kartläggningar har visat att området har ett antal nyckelbiotoper och rödlistade, fridlysta arter.

- För att skydda de känsliga områdena har flera åtgärder planerats i detaljplanen, bland annat har en del av området planlagts som naturmark och en begräsning av belysningen har skrivits in med hänsyn till beståndet av fladdermus. Dessutom har det ursprungliga markanspråket mer än halverats, säger Anna Pettersson, stadsbyggnadsarkitekt.

Handelsutredning

Även en handelsutredning har genomförts och dess slutsatser pekar på att en fortsatt utveckling av handeln inom Karlstad tätort är önskvärd både vad gäller externhandel och centrumhandel för att Karlstad ska fortsätta fungera som en attraktiv handelsort. Utredningen pekar också på att externhandeln har goda möjligheter att utvecklas, främst inom sällanköpsområden så som bygg och skrymmande volymhandel inom hem och fritid. Centrumhandeln har en utvecklingspotential inom livsmedel, beklädnad, samt ej skrymmande hem- och fritidsvaror.

- En nyetablering ger också fler arbetstillfällen som vi naturligtvis alltid välkomnar. Genom att vi nu tydligt styr mot en handel som inte konkurrerar med centrumhandeln kan detta bli positivt för Karlstad, menar Erik Nilsson.

Ytterligare beslut från stadsbyggnadsnämnden

Bygglov för telemast och teknikbod utanför Molkom

Bygglov behandlades för en telemast på 72 meter och tillhörande teknikbod i Molkom på fastigheten Molkom 1:330. Området ligger norr om Backavägen som går mellan Ängsbacka kursgård och Molkom, här finns ingen detaljplan.

Beslut: Nämnden återremitterar ärendet i syfte att utreda alternativ placering.

Bygglov för förskola på Orrholmen

På fastigheten Masten 1 planeras en ny förskola med åtta avdelningar och plats för cirka 140 barn. Förskolan byggs i två våningar.

Beslut: Bygglov ges

Bygglov för förskola på Stockfallet

En ny förskola på fastigheten Kokaren 1 och Stockfallet 1:1 planeras. Förskolan byggs i två våningar och får sex avdelningar.  

Beslut: Bygglov ges

Rivningslov av del av fastigheten Duvan 7, Tingvallastaden

I hörnet av Västra Torggatan och Drottninggatan ska delar av byggnaden rivas för att sedan byggas till och om. Det är främst invändigt som rivning kommer att göras, på utsidan ska skärmtak mot gatan, yttertaket och den indragna våningen tas bort.

Beslut: Rivningslov ges

Planprogram för Alsters Gräsås och Skål

I detta planprogram utreds om, i vilken omfattning och var ny bebyggelse kan tillkomma i området. Planprogrammet visar också var det inte är lämpligt med ytterligare bebyggelse. I en kommande detaljplan kan de utpekade platserna för bebyggelse utredas ytterligare.

Beslut: Planprogrammet antas

Avfallsgård, byggbaracker och andra beslut

En avfallsgård och skärmtak för cykel i Viken fick bygglov medan byggbaracker på Kroppkärr fick tillfälligt bygglov. Tillfälligt bygglov gavs även för byggbaracker vid Sundsta Torg.  En bakbelyst reklamskylt fick bygglov och ska flyttas från korsningen Västra Kanalgatan och Kungsgatan till grönytan mellan pråmkanalen och Varmbadhuset.

 

Nämnden besvarade också en remiss gällande dagvattenplan och antog en rättelse i detaljplanen för Duvan.

Uppdaterad den