2021

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Flygbild med planområdet markerat

Vid dagens sammanträde beslutades om ett flertal bygglov, bland annat för flerbostadshus som ger närmare 500 nya bostäder, varav 420 är studentbostäder. En detaljplan för Stockfallets skola antogs liksom också detaljplan för påbyggnad av en fastighet på Drottninggatan. Två kontorsbyggnader fick bygglov för att ändra användningen till förskola respektive skola.

Bygglov för en- och tvåbostadshus på Sommarro

Bygglov har sökts för totalt 19 bostäder på Sommarro 1:32 som ligger i höjd med där Älvgatan slutar i södra delen av stadsdelen, med Jakobsberg i öster och gamla Karlstad flygplats i söder. Bostäderna utformas som radhus och parhus och är en fortsättning på tidigare byggda hus i kvarteret.

Beslut: Bygglov ges

Kontor görs om till förskola

En kontorslokal på fastigheten Karolinen 2 ska omvandlas till förskola och bygglov har därför sökts. Förskolan ska få två våningsplan med en yta på 980 kvadratmeter samt två gårdar som tillhör huset. Här finns även bilparkering, förråd och soprum.

Beslut: Bygglov ges

62 nya bostäder i Viken

Bygglov har sökts för att bygga ett nytt flerbostadshus med nio våningar och en indragen tionde våning. Fastigheten är Viken 2:17 och ligger mellan Packhusallén och Borgsprötsgatan. Byggnaden kommer att innehålla 62 bostäder med ett till fyra rum. På våning 2 till nio kommer lägenheterna få inglasade balkonger.

Beslut: Bygglov ges

Kontor görs om till gymnasieskola

En gymnasieskola ska inredas i byggnaden på fastigheten Duvan 3 som ligger i hörnet vid Järnvägsgatan Drottninggatan. Byggnaden används idag som kontor men önskemålet är att göra om plan fem till gymnasieskola.

Beslut: Bygglov ges

Bygglov för åtta flerbostadshus – 419 bostäder

Bygglov har sökts för att bygga 419 bostäder i åtta byggnader på fastigheterna Munspelet 1 och Mungigan 1 som ligger Sydöst om Serenadplatsen på Kronoparken. Bostäderna består till merparten av en och två rum och tanken är att de ska bli studentbostäder.

Beslut: Bygglov ges

Kontor blir restaurang i Molkom

Fastigheten Molkom 1:58 är en stor fastighet som inrymmer industrilokaler, kontor och hyreshus. Här finns önskemål är att göra om en del av fastigheten som idag inrymmer kontorslokaler till restaurang om 110 kvadratmeter. Restaurangen ska främst fungera som lunchservering med hämtmöjlighet.

Beslut: Bygglov ges

Detaljplan för skola i Stockfallet

Denna detaljplan ger möjlighet att bygga en skola för 350 elever på fastigheten Stockfallet 1:1 för att möta behovet av skolplatser i stadsdelarna Stockfallet och Edsgatan. Planområdet ligger i stadsdelen Stockfallet öster om Stormyrsvägen. I planen finns också möjlighet att bygga en idrottshall för skolans behov.

Beslut: Detaljplanen antas

Detaljplan för fler våningar på befintlig byggnad

En detaljplan har tagits fram för fastigheten Duvan 7, i korsningen mellan Drottninggatan och Västra Torggatan. Planen gör det möjligt att bygga fler våningar på befintlig byggnad och gör det möjligt att använda byggnaden som kontor, centrumverksamhet, tillfällig vistelse och bostäder.

Beslut: Detaljplanen antas

Ny gata får namnet Guldlistgatan

I kvarteret Hyttan vid KCCC ska en ny gata anläggas. Namnberedningens förslag är att gatan får namnet Guldlistgatan då det tidigare funnits en fabrik som tillverkade ramar och lister på platsen.

Beslut: Gatunamnet Guldlistgatan antas

Övriga beslut

Stadsbyggnadsnämnden besvarade en motion avseenden belysning av historiska byggnader. Nämnden gav också förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplaner för Karl den IX gata samt för Busterud och Lungvik.

Uppdaterad den