2021

470 bostäder fick bygglov – beslut i stadsbyggnadsnämnden

Under onsdagen sammanträdde stadsbyggnadsnämnden. Bland besluten fanns 459 nya bostäder i Tullholmsviken, en småbåtshamn och sju radhuslängor med 20 bostäder. Några mindre detaljplaner antogs och motioner besvarades.

459 bostäder i Tullholmsviken

I stadsdelen Tullholmsviken, på fastigheten Skutan 2 har bygglov getts för att bygga sex flerbostadshus. Tillsammans kommer de inrymma 459 bostäder i storleken ett till fyra rum. Byggnaderna kommer att bestå av sex våningar var och ha ett gemensamt garage i två källarvåningar.

Småbåtshamn i Örsholmen

Bygglov gavs för nybyggnad av småbåtshamn bestående av bryggor, restaurang, servicebyggnad, kiosk och sjöbodar på fastigheten Örsholmen 1:1. Restaurangen och servicebyggnaden placeras i närheten av besöksbryggan och ett hundratal bodar på cirka 16 kvadratmeter fördelas runt bryggorna. Restaurangen med sina 500 kvadratmeter beräknas kunna ta emot 200 gäster och servicebyggnaden får en kapacitet på 60–80 gäster.

Radhus med 20 bostäder i Busterud

På fastigheten Busterud 1:166, strax öster om Alsters villaområde, finns planer på att bygga sju radhuslängor med 20 bostäder. Radhusen får två våningar och fasaderna kommer att kläs i stående träpanel. En carport byggs mellan varje bostad. Stadsbyggnadsnämnden gav projektet bygglov.

Tidsbegränsat bygglov förlängs för parkeringsplats

På fastigheten Seminaristen 12 finns nu önskemål om att förlänga det tidsbegränsade bygglovet för parkeringsplatsen. Denna parkeringsplats ligger strax sydöst om Centralsjukhuset, mellan Arkivcentrum och Mariebergsskogen. Stadsbyggnadsnämnden förlängde det tidsbegränsade bygglovet till och med 2022-05-31.

Antagna detaljplaner

Tre mindre detaljplanen antogs av nämnden:

  • Bostäder in om Höja golfklubb. Denna detaljplan gör det möjligt att bygga 18 nya friliggande bostäder på del av fastigheten Höja 1:67, inom Alster.
  • Detaljplan för Zakrisdals handel. Detaljplanen möjliggör att fastigheten Zakrisdal 1:14, längs Ullebergsleden, används för verksamheter, livsmedelshandel och idrott.
  • Cirkulationsplats vid Gräsdalen. För att öka kapaciteten och möjliggöra nya trafiklösningar på Ullebergsleden har denna detaljplan tagits fram. Åtgärderna bedöms vara nödvändiga för att kunna genomföra stadsutvecklingsprojekten Katrineberg, Östra Zakrisdal och Jakobsberg.

Behandlade motioner

  • Ta fram ett centrumpaket för att stärka attraktionskraften och tillgängligheten i Karlstads centrum. Motionen avslogs med hänvisning att det finns ett aktuellt budgetuppdrag om att ta fram en plan för att stärka centrum.
  • Revidera kommunens trafik- och cykelplaner samt se över lokala regler för olika transportmedel. Motionen avslås då flera av punkterna berör teknik- och fastighetsförvaltningen i första hand. När det gäller förslaget att revidera kommunens trafik- och cykelplaner är det ett uppdrag som skulle hamna på stadsbyggnadsförvaltningen men innan det kan genomföras bör framtagandet av översiktsplan bli klart.
  • Offensiv för Norsbygden. Även denna motion avslås. En byggvision har nyligen tagits fram för Norsbygden av stadsbyggnadsförvaltningen och det pågår eller är beslutat om ett antal politiska uppdrag även hos andra förvaltningar.
  • Möjliggör permanentboende i vissa fritidshusområden. Motionen anses besvarad då nämnden har en positiv grundsyn i frågan om initiativet kommer från de boende i områdena.

 

Uppdaterad den