2021

Beslut i korthet den 7 juli

Nämnden har idag beviljat bygglov för bland annat inglasning av balkonger, om och tillbyggnad av Skattkärrskolan och för ett nytt LSS-boende. En mindre detaljplan har antagits.

Bygglov för inglasning av balkonger

På fastigheten Räven 1 som ligger i hörnet av Ringvägen och Drottning Kristinas väg vill fastighetsägaren glasa in balkonger på två flerbostadshus. Inglasningen ska göras med glasluckor utan ramprofiler.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov

Strandskyddsdispens för grillplats

På Skutberget, mellan campingen och mountainbikebanans startpunkt ska en grillplats med picknickbord ställas i ordning. Här finns redan idag en grillplats men denna är nedgången och behöver bytas ut. Inga träd kommer att tas ner men marken kommer att jämnas till. För detta söks nu strandskyddsdispens.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens

Tidsbegränsat bygglov för handel på Örsholmen

Bygglov söks för att ändra användningsområde från industri till handel på fastigheten Östanvinden 4 som ligger på Östanvindsgatan. Det tidsbegränsade bygglovet ska gälla till och med december 2021.

I augusti 2020 fick fastigheten bygglov för att användas som grossistverksamhet. Nu vill ägaren även bedriva försäljning till privatkunder. Denna typ av användning finns inte med i detaljplanen och ändringen kräver därför bygglov.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov

Bygglov för Skattkärrskolan

Skattkärrskolan har behov av större lokaler och ska byggas ut, byggas om och renoveras. Ett helt nytt hus ska byggas i två plan som ska sammanlänka två av de befintliga byggnaderna och resultatet blir en stor sammanhängande byggnad med plats för 525 elever. I den nya byggnaden blir det sex nya klassrum, ny huvudentré, plats för två fritids, rektorsexpedition och elevhälsa i markplan. På övervåningen blir det musiksal, pausrum och konferens samt tre av de sex klassrummen. Det blir även ett antal samtalsrum och grupprum.S

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov

LSS-boende på Södra Härtsöga

Kommunen planerar att bygga ett nytt LSS-boende i Härtsöga. Det är ett boende som är anpassat för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bygglov söks för fastigheten Södra Härtsöga 4:2. Platsen ligger väster om väg 61, 1,5 km från Ilanda industriområde. Den befintliga byggnaden ska rivas och ersättas av en byggnad som kommer inrymma totalt sex stycken bostäder på cirka 52 kvadratmeter var.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov

Tillfällig parkeringsplats i Jakobsberg

Ett tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats på fastigheten Vitklövern 2 söks. Området har Rosenborgsgatan i öster, Jakobsbergsskogen i norr och den befintliga infarten till Karlstads gamla flygplats i söder. Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med december 2025.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljar tillfälligt bygglov

Nytt flerbostadshus på Våxnäs

Mellan Stenhagsgatan och Sydvärnsgatan, på fastigheten Bjälken 5, ska ett nytt flerbostadshus byggas. Huset får nio våningar och 40 bostäder i storlekar från två till fyra rum. För att bygga huset söks även ett rivningslov för den befintliga bygganden som är ett affärshus.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov

Kontorshus med centrumfunktioner

På fastigheten Fanfaren 1 söks nu bygglov för ett kontorshus med centrumfunktioner i bottenplan. Den nya byggnaden får sex våningar.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov

Detaljplan för Toffeln 1:1

En detaljplan har tagits fram för området som ligger i korsningen mellan Inkörsvägen och Östra infarten i Södra Kroppkärr. Idag nyttjas fastigheten som restaurang, bilvård och frisör men har tidigare varit en bensinstation. Den nya detaljplanen bekräftar dagens användning och ger också möjlighet till centrumverksamhet och eventuell utökning av området.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden antar detaljplanen

Politiska initiativ om att Karlstadsbor får bidra i namngivning

I takt med att Karlstad växer finns ett behov av att namnge nya gator. I ett politiskt initiativ föreslår det blågröna styret att Karlstadsborna involveras i det arbetet. Genom att samla in namnförslag från Karlstadsborna kan namnberedningen ha ett stöd i sitt arbete att hitta intressanta uppslag för framtida gatunamn. Namnförslagen bör ha en koppling till Karlstad och det är inte begränsat till personer utan även saker och platser kan föreslås. Med förslaget bör lämnas en kortare historiebeskrivning av vad eller vem som föreslås och varför den/det ska hedras med att få en gata eller plats uppkallad efter sig

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att initiera en namninsamling.

När protokellet är justerat så hittar du det här tillsammans med handlingarna

Uppdaterad den