Nämnder

Teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsförvaltningens arbete styrs av teknik- och fastighetsnämnden. Nämnden ansvarar bland annat för utveckling, förvaltning och drift av kommunens mark, byggnader och anläggningar och företräder kommunen som fastighetsägare. Förvaltningen verkställer nämndens beslut.

Nämnden ansvarar för vatten- och avloppsförsörjning, renhållning i utemiljön, gator, vägar, allmän platsmark, tomtmark, naturmark, exploatering och markförsörjning för bostäder och näringsliv samt naturvård och naturanknutet friluftsliv. Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar även för vissa trafikfrågor.

Nämnden ansvarar även för kommunens egen lokalförsörjning med tillhörande byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning, drift och serviceverksamhet till hyresgästerna i form av bland annat städning, tjänstebilshantering och vaktmästeri.

Teknik- och fastighetsnämnden är också hamnmyndighet och ansvarar för kommunens uppgifter enligt de lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifterna för Karlstads hamnområde.

Här ser du en karta över Karlstads hamnområde

   
Henrik Lander (C),
ordförande
Anders Tallgren (S), 
vice ordförande
Monika Bubholz (MP), 
andre vice ordförande

Kontaktperson för nämndens arbete

Jasmine Haldén, nämndsekreterare
telefon: 054-540 68 64
e-post: jasmine.halden@karlstad.se

Uppdaterad den