Beslut i korthet 2020

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 12 februari

Mobila tankstationer, ändring av taxa för markupplåtelse och ett antal samråds- och granskningsyttranden. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.

Samrådsyttrande Västra Eriksberg

Eriksberg är tänkt att bli nästa industri- och verksamhetsområde i Karlstad då det finns stor efterfrågan, både från befintliga företag som önskar expandera och från företag som önskar etablera sig i kommunen. Detaljplanen är nu ute på samråd och förvaltningen är nöjd med förslaget men har några synpunkter. Bland annat att högsta tillåtna byggnadshöjden höjs från 10 till 15 meter och att korsningspunkterna inom området och i anslutning till väg 722 ses över för att få en lämplig korsningsutformning, särskilt med hänsyn till fotgängare och cyklister. 

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner samrådsyttrandet.

Granskningsyttrande Månsberget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel och verksamheter inom Månsberget. Handeln avser komplettera dagens handelsutbud. Planområdet avser både kommunal och privat mark. Kommunens mark består av en smal remsa kvartersmark och ett större område av allmänplatsmark i form av ett naturområde. Hänsyn har tagits till yttranden i samrådsskedet och planen har anpassats och omfattar ett mindre område än i samrådsförslaget.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget utan synpunkter.

Granskningsyttrande Färjestadsskolan 

Färjestadskolan behöver renoveras och byggas om för att klara det ökade behovet av grundskoleplatser inom Färjestad och Rud. Detaljplanen ger också möjlighet till att bygga en idrottshall som kan möta skolans behov och kan hyras ut till övriga verksamheter på andra tider. Totalt sett innebär förslaget möjligheter att bygga ca 190 bostäder och en grundskola för ca 750 elever. Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i framtagandet av granskningsförslaget och har inga direkta synpunkter men ett par kommentarer kring konstruktionen av en gång- och cykelväg för att förenkla vinterväghållning samt vändningsmöjligheter på återvändsgator.  

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner granskningsyttrandet

Granskningsyttrande Orrholmsskolan 

För att kunna möta behovet av grundskoleplatser i stadsdelarna Orrholmen och Viken behövs en ny Orrholmsskolan med idrottshall. Förvaltningen är nöjd med detaljplanen men lämnar ett några synpunkter om bland annat en rad med parkeringar som kan fortsätta vara allmänna och att översvämningsnivåerna ska tydliggöras.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner samrådsyttrandet.

Parkering för torghandel 

Under 2019 beslutade kommunen att på försök reservera 4-5 parkeringsplatser vid biblioteket fram till klockan 9 för torghandlare. Utvärderingen visar att parkeringsplatser har nyttjats sparsamt. Teknik- och fastighetsförvaltningen och Parkab anser därför inte att det finns anledning att behålla dem. Under sommaren 2019 hänvisades torghandlare med lastbilar eller minibussar till Västra Kanalgatan, något som fungerat bra och föreslås vara kvar.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att ta bort parkeringsplatserna för torghandlare vid biblioteket och tillåter även fortsättningsvis parkering för torghandlares lastbilar på Västra Kanalgatan.

Förändringar taxor för upplåtelse av kommunens mark 

Vid till exempel torghandel och arrangemang på Stora torget, Norra fältet och Sandgrundsudden upplåter kommunen mark. För att få mer rättvisa taxor, ändrade ytor och täckning för de kostnader som uppstår föreslås taxorna och villkoren göras om. Nya taxan för torgplats på Stora torget höjas till 500 kronor i månaden per yta på 3x3 meter, plus elförbrukning 150 kronor i månaden vilket blir 55 kronor per dag om man står i genomsnitt tre dagar per vecka. Även Skutberget läggs till som en plats för foodtrucks till följd av att en särskild yta för den här typen av fordon kommer att ställas iordning där under sommaren 2020.        

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag och föreslå kommunstyrelsen att godkänna förändringarna i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln och i taxorna för upplåtelse av kommunens mark.

Sporthall i Skåre 

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att bevilja teknik- och fastighetsnämnden 35 miljoner för att bygga en sporthall i Skåre med start 2020. Med hänsyn taget till de olika placeringarnas för- och nackdelar anser förvaltningen att placeringen söder om Ilandavägen, på ”grusplanen”, är den sammanvägt bästa. De tyngsta skälen är att ytan tillåter en eventuell framtida tillbyggnad samt att Hertzöga BK kan fortsätta bedriva sin verksamhet i samma omfattning, ytmässigt, som idag.

Beslut: Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att gå vidare med planeringen för placering av en ny sporthall i Skåre på ”grusparkeringen”, söder om Ilandavägen på del av fastigheten Karlstad Ilanda 1:21.

Tvångsklippning av skrymmande växtlighet

Kommunen jobbar kontinuerligt med att säkerställa att kommunens gångbanor är tillgängliga och framkomliga för bland annat personer med funktionsvariationer. Det kan handla om att jämna till brister på en gångbana, sänka trottoarkanter, sätta ut ledstänger och kontrastmarkeringar. I arbetet ingår också att se till så att växtlighet från fastighetsägares tomter inte tränger ut på gångbanan. Tre fastighetsägare, på Färjestad, Sundsta och Marieberg, har under 2019 fått ett föreläggande om att klippa sin växtlighet för att gångbanan utanför ska vara trafiksäker och framkomlig. Vid kontroller har fastighetsägarna inte klippt tillräckligt. Förvaltningen vill nu klippa växtligheten på fastighetsägarens bekostnad.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att klippa den skrymmande växtligheten på fastighetsägarens bekostnad om fastighetsägaren inte gjort tillräckliga åtgärder innan 1 april 2020.

Dubbel markanvisning Kanoten 

Det dubbla markanvisningsavtalet som FB bostad AB haft på en tomt i Molkom och en tomt vid Packhusallén i Karlstad har gått ut. Markanvisningen behöver därför komma ut på marknaden igen. Med dubbel markanvisning menas att markanvisning av tomter i centrala eller stadsnära lägen kopplas till markanvisning även i någon av kommunens mindre orter. Därmed möjliggörs byggnation även i Karlstads kransorter, vilket behövs för att hela kommunen ska utvecklas

Beslut: Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att utlysa markanvisningstävling avseende dubbel markanvisning.

Mobila tankstationer för syntetisk diesel 

Karlstads kommuns mål är att vara fossilfri 2030 och redan idag är fordonsflottan det. Alla bilar som används inom kommunens verksamhet är el- eller biogasbilar. Entreprenadfordonen, som inte går att få som el- eller biogasfordon, tankas med biobaserad syntetisk diesel (HVO). Men kommunen har bara en tankstation vilket gör att fordon som är långt ifrån tankas med vanlig diesel istället. För att nå målet om fossilfrihet behöver fordon med förbränningsmotorer öka andelen bränsle tillverkat på biobaserad råvara. För att underlätta och öka användningen av fossilfritt bränsle vill kommunen handla upp en helhetslösning för såväl bränsle som hyra av tankstationer.

Beslut: Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av syntetisk diesel och mobila tankställen

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den