Beslut i korthet 2020

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 11 mars

En ny plan för lekmiljöer, ett uppdrag om att ta fram en ny naturvårds- och friluftsplan och en ny markpolicy. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.

Vill satsa på bättre lekmiljöer - förslag går ut på remiss

Karlstads kommun ska jobba mer aktivt med frågor som berör barns rätt i samhällsplaneringen. En del i detta är den så kallade lekmiljöplanen som ska fungera som vägledning när kommunen planerar och bygger lekmiljöer för barn.  Förslaget till lekmiljöplan innehåller mål för Karlstads lekmiljöer, strategier för att nå dit och en handlingsplan. Förslaget ska nu på remiss till stadsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden som ska lämna synpunkter senast i maj 2020.

Förslagna mål handlar bland annat om att Karlstads lekmiljöer ska sprida glädje, bidra till barn och ungas utveckling och både fysisk och psykisk hälsa. Rent praktiskt kan det handla om att det ska finnas en större variation av lekupplevelser, material och växter så att barn i olika åldrar, intressen och förutsättningar ska trivas och utvecklas.

I förslaget finns även en prioriteringsplan över alla kommunens 136 lekplatser. Av den framgår vilka som ska renoveras när. Tanken är att kommunen ska uppgradera några lekplatser så att de får större utbud av upplevelsevärden och locka barn från hela området, inte bara de som bor precis intill.

För att göra det möjligt att satsa på att uppgradera vissa lekplatser föreslår teknik- och fastighetsnämnden att avveckla några mindre lekplatser. Antalet lekplatser skulle därmed minska något men kvaliteten skulle över lag bli bättre. Där en lekplats tas bort ska kommunen utveckla en annan lekplats i närheten.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner att lekmiljöplanen remitteras till stadsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 21 maj 2020.

Ta fram en ny naturvårds- och friluftsplan

2016 antog nämnden delar av naturvårds- och friluftsplanen. Handlingsplanen sträckte sig fram till 2020 och det behövs en ny för kommande fem år. Handlingsplanen ska innehålla åtgärder som behövs för att leva upp till de övergripande mål och de nämndmål som handlar om att bevara den biologiska mångfalden och utveckla naturens värde för friluftslivet i Karlstads kommun.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en naturvårds- och friluftsplan, samt handlingsplan för 2021-2025.

Ny markpolicy 

En ny markpolicy, samt riktlinjer för exploateringsavtal, prissättning och kommunala markanvisningar har tagits fram. Markpolicyn skapar en tydlighet i varför kommunen ska äga mark och lägger grunden för att långsiktigt säkerställa att kommunen har den mark som behövs för att utvecklas. Kommunens mark är en värdefull tillgång och genom markpolicyn får vi en tydlig inriktning på hur vi ska använda vår mark på bästa sätt för att säkerställa tillväxt, gynna friluftslivet, rekreation och biologisk mångfald.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner markpolicyn och tillhörande riktlinjer och skickar den vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Samrådssyttrande för ändring av detaljplan Fanfaren 

Exploatören av kvarteret Fanfaren, som ligger intill NWT, vill ha möjlighet att ha fler servicefunktioner som livsmedelsbutiker och handel i den nya byggnaden. Ändringen av detaljplanen är nu på samråd och teknik- och fastighetsförvaltningen har inga synpunkter på förslaget. Om det blir mer handel i området så ökar även intäkten, i form av avgälden, till kommunen.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner samrådsyttrandet.

Granskningsyttrande om detaljplan för småbåtshamn 

I älvfåran mellan Örsholmen och Lamberget planerar kommunen att möjliggöra en ny småbåtshamn. Sammantaget planeras för cirka 150 båtplatser och 95 mindre förrådsbodar för båttillbehör. I området föreslås även byggrätt för en kiosk och cafe/servicebyggnad. Förvaltningen har ett antal synpunkter som att sträckning av gång- och cykelvägen borde dras om och att markförhållanden bör undersökas. Även hur sandbotten och arter som bor där påverkas av bryggorna bör undersökas.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner granskningsyttrandet.

Yttrande över överklagan om tillstånd till bergtäkt inom Hynboholms vattenskyddsområde 

Under 2019 avslog nämnden en tillståndsansökan från Grus och makadam i Värmland AB som ville bryta av bergkross under grundvattenytan inom Hynboholms vattenskyddsområde. Bolaget överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen som avslog överklagan. Ärendet har nu beviljats prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen som nu vill ha ett yttrande från teknik- och fastighetsnämnden. Nämnden står fast vid att det inte är förenligt med grundvattenskyddet för vattentäkten att bedriva täktverksamhet i grundvattnet.       

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner yttrandet över överklagan.

Politiskt initiativ för att öka hållbara tjänsteresor

Transportservice administrerar och ansvarar för leasingen av Karlstads kommuns cirka 410 personbilar. För att öka antalet hållbara resor i tjänsten för Karlstads kommuns förvaltningar vill den politiska majoriteten att förvaltningen tar fram förslag på hur fordonsenhetens uppdrag och mandat kan förtydligas.

Det finns redan några välfungerande bil- och cykelpooler på de större arbetsplatserna inom koncernen. Potentialen för att ytterligare utveckla kommunens bilpooler eller på annat sätt dela bilar bedöms som mycket god. Exempelvis skulle många av kommunens verksamhetsbilar kunna utgöra en del i en poollösning, vilket skulle öka förutsättningar för en bättre nyttjandegrad. Det innebär dock att fordonsenhetens ansvar behöver ses över för att möjliggöra en ökad delad användning av kommunens bilar. När det gäller cyklar så hanterar idag varje enskild arbetsplats/verksamhet sina egna cyklar vilket innebär att medarbetare på arbetsplatserna lägger tid på att sköta cyklarna, en arbetsuppgift som inte alltid är högprioriterad. Med en mer samordnad hantering av bil- och cykelpooler kan troligtvis nyttjandegraden bli högre och skötseln mer kostnadseffektiv.

Syftet med uppdraget är att skapa ännu bättre förutsättningar för delad användning av kommunens fordon. I denna del kan även utredas om delad användning lämpligast sker via ett internt eller externt system.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur fordonsenheten uppdrag och mandat kan förtydligas.

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den