Nämnder

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den vård och omsorg som ges till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsförvaltningen genomför sedan de beslut som nämnden tagit.

Vård- och omsorgsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. Christian Holm Barenfeld (M) är ordförande, Monica Gundahl (S) är 1:e vice ordförande och Sara Kihlström (KD) är 2:e vice ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder elva gånger per år och beslutar i övergripande frågor som rör verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden har också ett arbetsutskott som består av fem ledamöter. Arbetsutskottet tar beslut i ärenden som rör enskilda och bereder de ärenden som beslutas av vård- och omsorgsnämnden.

     

Christian Holm
Barenfeld (M),

ordförande

Monica Gundahl (S),

1:e vice ordförande

Sara Kihlström (KD),

2:e vice ordförande 

Uppdaterad den