Rådgivande organ

Mångfaldsforum

Mångfaldsforum 2019
Mångfaldsforum Alexander Torin, Emma Andersson, HEiko Bubholz, Niklas Wikström (ordförande) Parvane Assadbegli

Karlstads kommuns mångfaldsforum ska öka kunskapen, förståelsen och dialogen med olika minoritetsgrupper i Karlstad, genom medborgardialog.

Mångfaldsforums arbete är en del av kommunens medborgardialog och i gruppen sitter fem utsedda politiker och en tjänsteperson. Gruppens uppdrag är att förbereda kontakten med olika grupper utifrån olika sakfrågor. Beslut om att inrätta ett mångfaldsforum fattades våren 2014.

Mångfaldsforum har sin utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Vi har dock valt att inte aktivt arbeta med diskrimineringsgrunderna, ålder och funktionsnedsättning, eftersom det redan finns andra råd i kommunen som arbetar med dem.

Det senaste åren har integration och HBTQ frågor varit i huvudfokus vid olika träffar, forum och möten med organisationer, myndigheter och föreningar.

Forumet ska bidra till att kommunen når det övergripande målet om att Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper bättre ska tas tillvara. Under våren och sommaren 2015 arbetade mångfaldsforum med att samla in förslag från Karlstadsborna för att få underlag till politiska förslag och beslut. Över 100 förslag kom in.

Vid två senare tillfällen har Mångfaldsforum frågat Karlstadsborna hur Karlstads kommun kan bli ännu mer HBTQ-vänligt. Här kan du se resultatet från enkäten från 2017 och 2019.

Sedan starten har vi träffat ett stort antal föreningar, myndigheter och organisationer, till exempel studieförbunden, invandrarföreningar, Migrationsverket, kvinnoföreningar. Ibland är det mindre möten och ibland är det stora öppna möten.

Uppdaterad den