Ungdomsfullmäktige

Så här arbetar ungdomsfullmäktige

Tre ungdomar i ungdomsfullmäktige går på rad och tittar in i kameran

Ungdomsfullmäktige är ett rådgivande och partipolitiskt obundet organ. I dialog med kommunens styrelser och nämnder ska ungdomsfullmäktige få inflytande på verksamheter och bidra med värdefulla idéer och synpunkter på frågor som berör ungdomar.

Ungdomsfullmäktige har insyn i de demokratiska systemen, driver och argumenterar för de frågor som berör ungas vardag. Ledamöternas uppgift är att representera de unga i Karlstad utan koppling till de politiska partierna.

Reglemente för ungdomsfullmäktige i Karlstads kommun

§ 1

Genom ungdomsfullmäktige ska ungdomar ges möjlighet att arbeta i en demokratisk organisation samt väcka intresse för att ta aktiv del i olika samhällsfrågor. Ungdomarna ska lära sig att driva frågor, argumentera och få kunskap om vårt demokratiska system och arbetsformerna i en kommun.

Ungdomsfullmäktige är ett rådgivande och partipolitiskt obundet organ. I dialog med kommunens styrelser och nämnder ska ungdomsfullmäktige få inflytande på verksamheter och bidra med värdefulla idéer och synpunkter på frågor som berör ungdomar. Genom denna dialog ska kännedomen om ungdomars värderingar och kunskaper växa och utvecklas. Ungdomsfullmäktige ska arbeta för att barnkonventionen efterlevs.

§ 2

Ungdomsfullmäktige ska bestå av 25 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Dessa ska under året då valet genomförs fylla 15-19 år.

§ 3

Mandatperioden för ungdomsfullmäktige är ett skolår.

§ 4

Ordförandeskapet och utskott fastställs vid det första konstituerande mötet som hålls vid varje ny mandatperiod.

Fokusgrupper bildas när ledamöterna vill arbeta med en viss fråga. En fokusgrupp kan även startas upp efter önskemål från politiker och tjänstemän. Ledamöterna väljer själva när fokusgruppen ska upphöra.

§ 5

Det nytillträdda ungdomsfullmäktiget väljer på hösten ledamöter till utskotten.

§ 6

Ungdomsfullmäktige väljer själv sina arbetsformer enligt reglementet. Vid möten ska protokoll/anteckningar föras.

§ 7

Ungdomsfullmäktigemöten ska hållas minst fyra gånger per termin. Utskott och fokusgrupper träffas efter behov. 

§ 8

För att ungdomsfullmäktige ska kunna ta beslut vid sammanträde måste minst hälften (13) tjänstgörande ledamöter närvara.

§ 9

Ungdomsfullmäktige har rätt att begära handlingar från kommunens styrelser, nämnder och bolag och få dem tillsända till sig. 

§ 10

Ungdomsfullmäktige kan begära samråd med kommunens styrelser, nämnder och bolag i frågor som berör ungdomsfullmäktiges verksamhet. På samma sätt kan även kommunens styrelser, nämnder och bolag inbjuda till samråd med ungdomsfullmäktige.

 

§ 11

Inför valet av ett nytt ungdomsfullmäktige väljer fullmäktige några ledamöter som tillsammans med kommunledningskontoret ska arbeta med valet. Gruppen ska på lämpligt sätt planera och informera om det kommande valet.

Ungdomar som önskar kandidera till ungdomsfullmäktige ska inlämna intresseanmälan senast den dag som beslutas av ungdomsfullmäktige. Med utgångspunkt från inkomna anmälningar upprättas en kandidatlista senast 30 dagar före valdagen. Gruppen ska kontrollera att kandidaterna är valbara och införstådda med att kandidera. På valsedeln ska kandidaterna vara sorterade i alfabetisk ordning.

Valberedningen/utskottet ska eftersträva en jämn köns- och åldersfördelning samt en stor geografisk spridning på kandidaterna. Kandidaterna ska spegla och företräda åsikterna bland kommunens ungdomar samt stå för grundläggande demokratiska värderingar.

§ 12

Val ska ske under vårterminen före kommande mandatperiod och valdag fastställs av ungdomsfullmäktige.

Val ska genomföras vid samtliga grundskolor som har årskurs nio samt vid alla gymnasieskolor. Röstberättigade ungdomar som går i skolan ska ges möjlighet att rösta under skoltid.

Valet ska ske genom sluten omröstning så att valhemligheten skyddas. Varje röstberättigad ungdom tilldelas en giltig inloggning till det digitala valverktyget. Varje väljare får endast använda en inloggning. Vid valet får tre namn på listan väljas. Tre namn får tillföras på listan i det digitala valverktyget vilka enligt § 2 är valbara. De tillförda namnen måste på valsedeln identifieras genom personnummer. Valsedel med fler än tre kryss samt valsedel med tre kryss på personer av samma kön är ogiltig.

Uppdaterad den