Revisorer i Karlstads kommun

Revisorerna kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag

Kommunrevisorerna ska kontrollera att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. De är därför en del av den demokratiska kontrollen.

Kommunrevisorerna granskar att kommunstyrelsen och kommunens nämnder själva tar ansvar för att kontrollera sin verksamhet tillräckligt (intern kontroll).

Det är kommunfullmäktige som utser revisorerna. De utser även lekmannarevisorer som ska granska de kommunala bolagen. Lekmannarevisorerna är ett komplement till yrkesrevisorerna och de granskar att bolagets verksamhet sköts på ett bra och effektivt sätt samt har en tillräcklig intern kontroll.

Bidrar till demokrati, rättssäkerhet och effektivitet

Med sina granskningar bidrar revisorerna till att värna om och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. De ska vägleda kommunfullmäktige när de bedömer om nämnderna och styrelserna uppfyller sina uppdrag. Nämligen att ge kommunmedborgarna det stöd och den service, infrastruktur och säkerhet som kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter ligger till grund för revisionens granskning. Revisionen genomförs enligt revisorernas reglemente, kommunallagen och andra författningar om revision samt efter god revisionssed. För lekmannarevisionen i aktiebolagen gäller främst aktiebolagslagen.

Revisorerna ska vara politiskt oberoende

Revisorerna i kommunrevisionen ska vara politiskt oberoende och får inte ha några andra politiska uppdrag i kommunen. Det finns nio revisorer i Karlstads kommuns kommunrevision. Ordförande är Göran Stiglert.

Uppdaterad den