Så styrs Karlstads kommun

Karlstads kommun har hand om en stor del av samhällsservicen

Vattenglas under kran med rinnande vatten
Kommunen ser bland annat till att du får vatten i kranen.

Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen i Karlstad. Det är politikerna som Karlstads invånare valt som beslutar om vilka uppdrag kommunens medarbetare ska utföra.

Det är kommunen som ser till att alla får vatten i kranen, att bussarna går och att vi har bra cykelbanor och skolor där eleverna kan känna sig trygga och utvecklas. Äldre och personer med funktionshinder ska ha hög livskvalitet och ett tryggt, stimulerande boende.

Kommunen bygger och planerar staden och ser till att den är en stad för alla och en stad där det händer roliga saker - inom till exempel musik, nöjen och kultur.

En del uppgifter måste alla kommuner göra enligt lag, andra är frivilliga.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Den politiska ledningen i Karlstads kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om kommunstyrelsen.

Nämnderna består av förtroendevalda

Karlstads kommun har 13 politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige. Vardera nämnd har sitt ansvarsområde.

Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Här hittar du Karlstads kommuns nämnder.

Förvaltningarna består av medarbetare

Nämnderna ansvarar för förvaltningarna, det finns åtta förvaltningar, och kommunledningskontoret som lyder under kommunstyrelsen.

Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är liksom nämnderna uppdelade i olika verksamhetsområden.

Här hittar du Karlstads kommuns förvaltningar.

Uppdaterad den