Styrande dokument

Arbetsmiljö- och rehabiliteringspolicy

Karlstads kommun räknar med att behöva rekrytera flera tusen nya medarbetare de närmaste tio åren. Vårt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete är en viktig del i strategin för att vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Vi kallar vår policy "Steget före".

Arbetsmiljö

Karlstads kommun strävar efter ett arbetssätt med nolltolerans till ohälsa och olycksfall på grund av arbetet. Vi ska ha en öppenhet och en arbetsorganisation som ger möjligheter till utveckling, kommunikation och sociala kontakter.

Arbetsgivaren och medarbetarna har ett gemensamt ansvar för den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska alltid samverka aktivt med medarbetare och skyddsombud för att utveckla verksamheten och skapa verktyg för att uppfylla lagens intentioner om en god arbetsmiljö.

Vid förändringar ska kommunen informera medarbetarna i god tid och öppna för diskussioner om hur arbetsmiljön kan påverkas. De medarbetare som berörs ska alltid vara delaktiga i riskbedömningen av/ diskussioner om eventuella konsekvenser.

Varje enskild verksamhet ska arbeta systematiskt med en arbetsmiljöplan som bygger på verksamhetsplan, budgetramar och beslutade prioriteringar.

Rehabilitering

Karlstads kommun ska arbeta konsekvent och systematiskt för att medarbetare som drabbas av ohälsa ska kunna gå tillbaka till sitt ordinarie arbete så snart som möjligt. Rehabiliteringsprocessen ska sättas igång snabbt och alla åtgärder ska dokumenteras samt ha stöd i en handlingsplan.

Chefer ska lägga tid, kraft och resurser på att stödja medarbetare så att de kan gå tillbaka till arbete inom Karlstads kommun.

Chef och medarbetare har ett delat ansvar för att sätta mål med rehabiliteringen och arbeta för att målen nås. Medarbetaren ska vara delaktig och medveten om det egna ansvaret, samt aktivt medverka i att planera och genomföra åtgärder.

Samverkan och identifiering av viktiga rehabiliteringsaktörer ska ske i ett tidigt skede, i första hand parter som den fackliga organisationen, företagshälsovården och försäkringskassan.

Syftet med rehabiliteringsprocessen ska vara att medarbetare helt eller delvis ska komma tillbaka till arbetet, i första hand till det egna arbetet. I andra hand ska de få möjlighet till ett arbete inom den egna förvaltningen eller i tredje hand ett arbete någonstans i kommunen. Om detta inte lyckas ska Karlstads kommun stärka medarbetaren med åtgärder som kan leda till en lösning utanför Karlstads kommun.

Arbetsmiljö-och rehabiliteringspolicy.pdf

Uppdaterad den