Med gemensam kraft

Ledar- och medarbetarpolicy

Vår ledar- och medarbetarpolicy heter Med gemensam kraft. Den tar upp vad Karlstads kommun förväntar sig av alla anställda. Den är en vägledning när vi rekryterar, utvecklar och utvärderar ledar- och medarbetarskapet i Karlstads kommun. 

Policyn, som reviderades 2013, är viktig för att alla som jobbar inom koncernen Karlstads kommun ska ha en gemensam grund att stå på. 

Med gemensam kraft kan vi då både skapa en bra arbetsplats och erbjuda alla som bor i kommunen en samhällsservice med hög kvalitet. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa den goda arbetsplatsen och staden.

Utgår från värdegrunden

Ledar- och medarbetarpolicyn utgår från kommunens värdegrund. Den ger konkreta exempel på vad värdegrunden betyder och vad som förväntas av våra medarbetare och ledare.

Medarbetarskapet handlar till exempel om att ge Karlstadsborna en service som kännetecknas av respekt, lyhördhet och hög kvalitet. Och som ledare har jag dessutom ansvar för att skapa förståelse för kommunens och verksamhetens uppdrag och mål.

Som medarbetare förväntas att man bidrar till sin egen och andras arbetsglädje och som ledaren ska man dessutom vara en god förebild.

En annan förväntan på kommunens medarbetare är att de ska komma förslag på hur saker kan göras ännu bättre. Som ledare ska man driva ett ständigt utvecklingsarbete och vara en aktiv omvärldsspanare.

Med_gemensam_kraft.pdf

Uppdaterad den