Styrande dokument

Mål för kommunens jämställdhetsarbete

Jämställdhetsarbete i Karlstads kommun

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det handlar om kvinnor och mäns samt flickor och pojkars lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livets alla skeenden.

Kommunens strategiska plan och jämställdhetspolicy är vägledande för arbetet med jämställdhet.

Andra dokument som styr kommunens arbete är:

• Nationella politiska jämställdhetsmål

• FN:s kvinnokonvention

• Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på regional och lokal nivå (CEMR-deklarationen)

 

Karlstads kommun liksom övriga kommuner i Sverige utför många uppgifter som ligger invånarnas vardagsliv nära i from av vård och omsorg, transporter, skola, barnomsorg och planering av till exempel markanvändning. Det finns stora möjligheter att påverka förutsättningar till ett mer jämställt liv. Detta gör kommunen till en viktig aktör i jämställdhetsarbetet. 

Alla människor ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och önskemål utan att styras av stereotypa föreställningar om vad som anses lämpligt för en kvinna eller man,  en flicka eller pojke.

I Karlstads kommun är det exempelvis fler pojkar än flickor som besöker fritidsgårdarna och fler flickor än pojkar som besöker ungdomsmottagningen. Vad beror det på? Är det så att flickor inte vill gå till fritidsgårdar och pojkar inte vill besöka ungdomsmottagningen? Det har betydelse att kommunen tar reda på svaren till dessa och liknande frågor så att flickor och pojkar får ta del av kommunens resurser på ett likvärdigt sätt - en jämställd service.

För att Karlstadsborna ska få möjlighet att ta del av kommunens resurser på ett likvärdigt sätt oavsett kön arbetar kommunen efter strategin jämställdhetsintegrering. Vilket innebär att vi tar med jämställdhetsperspektivet i våra beslut, planeringar, genomföranden och uppföljningar på alla nivåer i våra verksamheter. 

Några verksamhetsexempel som vi har arbetat med är Arbetsmarknads- och socialförvaltningens gender budget-analys kring frågan om det är en rimlig resursfördelning mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, förskolans genomgång av pedagogiskt material, fritidsgårdarnas utveckling av genussmart verksamhet.

Uppdaterad den