Så jobbar kommunen för att nå visionen

Våra övergripande mål

Karlstads kommuns strategiska målområden. En kommun för alla. En kunskaps och tillväxtkommun. En miljösmart kommun. En attraktiv arbetsgivare.

I den strategiska planen talar om vad vi ska göra för att nå visionen på sikt. Den innehåller övergripande mål som regelbundet följs upp för att stämma av att kommunen utvecklas åt rätt håll. Av målen framgår tydligt att Karlstad ska växa på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. 

I hela kommunkoncernen i Karlstads kommun har vi byggt upp vår verksamhetsstyrning utifrån ett antal övergripande mål i det vi kallar strategisk plan.

I planen finns fyra målområden, som kommunfullmäktige har prioriterat som särskilt viktiga för att uppnå vår vision Ett bättre liv i solstaden:

  • En kommun för alla
  • En kunskaps- och tillväxtkommun
  • En miljösmart kommun
  • Ett hållbart arbetsliv

Till varje målområde hör ett antal fastställda övergripande mål. Utifrån dessa har kommunens nämnder i uppgift att ta fram konkreta och mätbara nämndmål som är anpassade till sina respektive verksamhetsområden. De kommunala bolagen arbetar på liknande sätt utifrån nedbrutna bolagsmål. 

Här finner du den aktuella planen med fullmäktiges beslutade mål: 

Strategisk plan 2023.pdf

Strategisk plan 2023- tillgänglig version.pdf

 

Målen i vårt budgetarbete

De övergripande målen i strategisk plan är grunden när vi tar fram en ny budget för de kommande åren. Nämnder och bolag ska i budgetarbetet visa hur de är en del i helheten och bidrar till att uppnå de övergripande målen.

Målen i vår uppföljning

Hur nämnder och bolag lyckas i sitt arbete följs upp i samband med årsredovisningen.

Syftet med denna uppföljning och utvärdering är att säkerställa att vi gör rätt saker för Karlstadsborna, och att vi ständigt ska bli bättre och utveckla vår verksamhet. 

När vi följer upp de övergripande målen tar vi stöd i ett antal nyckeltal, eller indikatorer som vi kallar dessa mått. Inför årsredovisningen varje år görs en samlad bedömning om måluppfyllelse med stöd bland annat av dessa indikatorer.

Uppdaterad den