Samverkansforum

Värmlandsrådet

En välfungerande samverkan mellan Region Värmland och länets 16 kommuner är en viktig grund i det strategiska utvecklingsarbetet. Som en mötesplats och kontaktyta för samverkan mellan Region Värmland och kommunerna har Värmlandsrådet skapats.

Rådet är den samverkansarena som Region Värmland valt för samverkan i frågor som rör regional utveckling och är på så sätt knutet till regionstyrelsen.

Syftar till öka samerbetet mellan kommunerna

Värmlandsrådet ska skapa förutsättningar för en kontinuerlig dialog mellan kommundirektörsnätverket och länets övriga strategiska tjänstepersonsnätverk samt med kommunstyrelseordföranden från länets kommuner.

Syftet är att öka samarbetet mellan kommunerna i såväl primärkommunala som regionala frågor. Läs mer på Värmlandsrådets webbplats.

Dessa funktioner ingår i rådet

Rådets ledamöter utgörs av regionstyrelsens ordförande, länets 16 kommunstyrelseordföranden samt ytterligare en förtroendevald representant från varje kommun. I Värmlandsrådet ingår också presidierna i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden samt kollektivtrafiknämnden. Värmlandsrådet leds av regionstyrelsens ordförande.

Värmlandsrådets ordföranderåd

I Värmlandsrådets ordföranderåd representeras kommunerna och regionen av den styrande majoriteten, det vill säga ordförande i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kultur- och bildningsnämnden, kollektivtrafiknämnden samt kommunernas kommunstyrelser. Det är ordföranderådet som gör ställningstaganden i specifika frågor. Kommunernas kommundirektörer, regiondirektören, biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören är adjungerade till ordföranderådet.  

Direktörsberedningen
Kommunernas kommundirektörer, regiondirektören, biträdande regiondirektör och regionala utvecklingsdirektören bildar en beredande grupp, direktörsberedningen. Gruppen träffas en förmiddag i månaden och är alltid adjungerade till både Värmlandsrådet och Värmlandsrådets ordföranderåd.

Ordförande

Fredrik Larsson (M), regionstyrelsens ordförande

Vice ordförande

Peter Söderström (S), kommunstyrelsens ordförande, Arvika kommun

Uppdaterad den