Kund- och brukarundersökningar

Kund- och brukarundersökningar arbetsmarknad, individ- och familjeomsorg

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen genomför årliga kund- och brukarundersökningar inom stora delar av verksamheten. Vartannat år genomförs enkätundersökningar och vartannat år baseras underlaget på intervjuer eller fokusgrupper. De resultat som visas här är de som baseras på enkätundersökningarna.

 2017 och 2019 genomfördes undersökningen i intervjuform och redovisades till arbetsmarknads- och socialnämnden.

 Enkätundersökningen 2018 genomfördes digitalt under några veckor under våren. Verksamheterna själva har valt vilken eller vilka enheter från respektive avdelning som deltagit i undersökningen. Verksamheter från förvaltningens fyra avdelningar deltog och 748 enkäter har besvarats.

Frågorna om nöjdhet och bemötande är koncerngemensamma frågor som ska finnas med i alla kund- och brukarundersökningar. Övriga frågor i presentationen är gemensamma frågeställningar ställda i alla deltagande enheter inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Enhetsspecifika frågor redovisas per avdelning. Resultaten är jämförbara med resultaten från motsvarande kund- och brukarundersökningen från 2016.

Under 2017 genomförde förvaltningen intervjuer med ett antal brukare och klienter istället för en enkätundersökning. Till samtliga frågor har en femgradig skala använts där fem är stämmer helt, och ett är stämmer inte. Det har också varit möjligt att ange alternativet: har ingen åsikt. I den här sammanställningen redovisas resultaten utifrån andel av respondenterna som sammantaget angett svarsalternativen 5 och 4, nöjd, andel som angett 3 på skalan, neutral, och de som sammantaget angett svarsalternativen 2 och 1, missnöjd.

De gemensamma frågorna är utformade för att ge svar på hur vi lever upp till nämndens fem kvalitetsmål, som säger att vi skall ha:
- Ett gott bemötande
- En god tillgänglighet
- En god delaktighet
- Individuella tjänster av god kvalitet
- En god samordning

2018

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens kund- och brukarenkät 2018.pdf

2016

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens kund- och brukarenkät 2016.pdf

2015

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens kund- och brukarenkät 2015.pdf

2014

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens kund- och brukarenkät 2014.pdf

2013

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens kund- och brukarenkät 2013.pdf

2012

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens kund- och brukarenkät 2012.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den