Befolkningsprognos 2022-2031

När blir vi 100 000 invånare i Karlstad?

I Karlstads kommun beräknas folkmängden uppgå till drygt
100 000 invånare år 2026. I slutet av prognosperioden, år 2031, beräknas antalet ha ökat till drygt 105 000 invånare. Det är en ökning med cirka 10 000 eller 10 procent till 2031 jämfört med 2021, i genomsnitt cirka 1 procent i ökning per år.

En befolkningsökning på cirka 10 procent den närmaste 10-årsperioden är resultatet av den trendbaserade befolkningsprognosen som Karlstads kommun låtit ta fram under våren 2022. Två olika prognoser är framtagna och i det andra prognosscenariot har det planerade bostadsbyggandet en större direkt påverkan på siffrorna, vilket gör att i den byggbaserade prognosen ökar folkmängden betydligt mycket mer, närmare 15 procent fram till 2031.

90-talister föder barn och 40-talister blir 80+

När det gäller den framtida befolkningen i Sverige och i Karlstad så handlar det generellt sett om att nu och de närmaste åren kommer de stora barnkullarna som föddes i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet att befinna sig i de åldrar där de börjar föda barn, vilket skulle kunna innebära ett ökat barnafödande framöver. Dock har antalet födda barn per kvinna minskat sedan toppen 2010 och det kan medföra att antalet födda barn ändå inte ökar så markant totalt sett.

Enligt de senaste prognoserna beräknas folkmängden i Karlstads kommun att framförallt öka i de yngre förskoleåldrarna och gymnasieåldrarna under prognosperioden. Även personer som är 80 år eller äldre väntas öka markant under prognosperioden i takt med att 40-talisterna åldras in i denna grupp.

Karlstads kommuns befolkningsprognoser är beräknade utifrån antaganden om hur befolkningen flyttar, föder barn och dör baserat på de senaste årens utveckling för kommunen. Ett viktigt antagande för prognosen är också det antagande som Karlstads kommun gör om antal färdigställda bostäder under prognosperioden och har stor betydelse för hur befolkningstillväxten fördelar sig mellan kommunens olika områden.

Under år 2021 ökade Karlstads kommuns befolkning med 580 personer och sista december hade kommunen 95 408 invånare. Det var främst ett positivt flyttnetto (fler inflyttade än utflyttade) som låg bakom folkökningen eftersom födelseöverskottet (fler födda än döda) inte bidrog med så mycket. Antalet personer som flyttade in var 5 819 och antalet som flyttade ut var 5 343, vilket ger ett flyttnetto på 476 personer. Under året föddes 962 barn och 883 personer avled, vilket ger ett födelseöverskott på 79 personer.

Två olika prognosscenarion för Karlstad - trendbaserad och byggbaserad

Enligt de befolkningsprognoser som Karlstads kommun tagit fram med hjälp av ett prognosföretag under våren 2022, beräknas befolkningen i Karlstad fortsätta att öka. Två alternativa prognosscenarion har tagits fram. Det ena, en så kallad trendbaserad prognos, baseras på den utveckling som kommunen sett under de senaste cirka fem åren när det gäller flyttningar och bostadsbyggande. Den andra, en så kallad byggbaserad prognos, är mer direkt kopplad till inflyttningen i de konkreta projekt som planeras de fem närmaste åren och en mer översiktlig bild från kommande detaljplaner för de fem senaste åren i prognosen.

Byggföretagen har stora planer för bostadsbyggandet i Karlstads kommun de kommande åren och om alla bostäder byggs och människor flyttar in enligt tidigare mönster kan det innebära en något kraftigare befolkningstillväxt de kommande åren än vi sett de senaste åren. 

Den trendbaserade prognosen för Karlstads kommun pekar i varje fall på att kommunens invånare når 100 000 invånare under år 2026 och vid utgången av år 2031 kan folkmängden i Karlstads kommun uppgå till drygt 105 000 personer. 

I den byggbaserade prognosen för kommunen beräknas antalet invånare passera 100 000 året innan, 2025 och vid sista prognosåret, 2031, skulle antalet då vara uppe i 109 500 invånare, alltså betydligt många fler. Av erfarenhet vet vi att alla planerade byggprojekt inte kommer att färdigställas i tid och flera kommer att flyttas fram och kanske inte ens bli av, vilket talar för att den trendbaserade prognosen kan vara lite mer realistisk. För förskole- och skolplaneringen på delområden i Karlstad har vi ändå valt att använda den byggbaserade prognosen för att se vilka effekter som väntar ifall projekten skulle bli verklighet. Den byggbaserade prognosen går att få nedbruten på skolområden och stadsdelar/kommundelar.

Läs mer i rapporterna:

Befolkningsprognos Karlstad 2022-2031 (Trendbaserad) 220426.pdf

Befolkningsprognos Karlstad 2022-2031 (Byggbaserad) 220426.pdf

Prognossiffror i ettårsklasser hittar du i Excelfilen nedan eller i kommunens statistikdatabas under Befolkningsprognos:

Prognossiffror i ettårsklasser - trendbaserad prognos och byggbaserad prognos 2022-2031.xlsx

https://karlstad.se/statistikdatabasen

Uppdaterad den