Lagar inom vård och omsorg

Överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga.

Överklagan ska vara skriftlig. I formuläret skriver du vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Skicka med handlingar eller annat som ni tycker stödjer er uppfattning.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till beslutsfattande handläggare.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit till förvaltningen senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Underteckna ert överklagande och uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer. Om ni använder ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Fullmakt för ombudet måste bifogas.

Är något oklart kan ni vända er till handläggaren för vidare information.

Blankett för överklagan om biståndsbeslut.pdf

Uppdaterad den