Medborgardialoger

Mångfaldsforum

Symbol för mångfaldsforum

Under våren och sommaren 2015 genomförde Karlstads kommuns Mångfaldsforum en medborgardialog om hur Karlstad kan bli en ännu bättre kommun – för alla. Över 100 olika förslag kom in.

Karlstads kommuns Mångfaldsforum består av några politiker ur kommunstyrelsen. Deras uppdrag är att genom dialog med Karlstadsborna utveckla arbetet inom mångfald, integrations- och diskrimineringsfrågor.

Under juni till september 2015 samlade Mångfaldsforum in förslag från allmänheten, frivilligorganisationer och studieförbund och fick in över 100 förslag.

Exempel på förslag

• Motverka hederskulturer
• Ta emot fler flyktingar
• Arrangera sommarlovsaktiviteter i olika bostadsområden
• Ordna temadagar på skolorna om allas lika värde
• Fler gator i Karlstad bör namnges efter kvinnor
• Minska bostadssegregationen
• Utse ambassadörer bland de som invandrat tidigare
• Bättre samordning för mottagandet av flyktingar
• Arrangera en mässa där föreningar kan visa upp sig
Alla förslag kring miljö och utformning av staden och byggnation, utbildningsfrågor samt förslag på evenemang har skickats vidare till respektive förvaltning för kännedom. De får avgöra om och eventuellt hur förslagen kan genomföras.

Jobbar vidare

Andra frågor jobbar Mångfaldsforum vidare med. Några exempel:
Mötesplatser för integration: Här har Mångfaldsforum samverkat med Röda Korset som utvecklat sin hemsida så att den numer även innehåller olika aktiviteter som olika föreningar ordnar kring integration och flyktingmottagande. Röda korset har också skapat en webbsida, Karlstad Connect som gör det lättare för asylsökande och nyanlända att möta arbetsgivare.
Motverka hederskultur: En dialoggrupp med representanter från bl a studieförbund, Karlstad universitet, länsstyrelsen, Region Värmland och kommunen har bildats som fördjupat diskuterat denna fråga. Inom Karlstads kommun vill vi ta ett helhetsgrepp kring de här frågorna. Det innebär att vi vill synliggöra problematiken och kartlägga omfattningen. Vi har redan en handlingsplan för skola och barnomsorg, nästa steg är att ta fram handlingsplaner i alla kommunens verksamheter. Vi behöver utbilda våra medarbetare i barns rättighet och stödja de som är utsatta. Vi behöver också informera och föra dialog med andra organisationer och med föreningslivet. Det här är ett långsiktigt arbete som rör hela kommunen.
Fördjupat fokus på HBTQ-frågor: Mångfaldsforum planerar att arbeta fördjupat med HBTQ-frågor.
Idrott som stöd för integration: Mångfaldsforum planerar att arbeta fördjupat med idrottsföreningar eftersom olika typer av idrottsaktiviteter är ett bra sätt att underlätta integration.

Mångfaldsforum tackar för alla förslag


Mångfaldsforum fortsätter att jobba vidare med förslagen och tackar för alla inlämnade förslag.

Läs mer om Mångfaldsforum.  

Uppdaterad den