Medborgardialoger

Utveckling av industriområdet vid Ilanda

Karta över Ilanda med området utpekat

I Karlstads kommun behöver vi skapa bättre förutsättningar för att locka företag inom logistikbranschen. Då är det viktigt att erbjuda verksamhetsmark med bra kommunikationer, som till exempel industriområdet vid Ilanda. Därför utreder vi om det är möjligt att utveckla området och bygga en logistikpark.

Genom att bygga en logistikpark vid Ilanda industriområde kan Karlstad blir en mer attraktiv kommun att etablera sig i för logistikföretag. Men för att skapa goda förutsättningar för detta behöver trafiksituationen och trafiksäkerheten på Ilandavägen ses över. Under våren utreder vi möjligheterna till att bygga en logistikpark och vilka behov och konsekvenser det för med sig.

Ny väg kan lösa trafiksituationen

Ett förslag till trafiklösning är att bygga en ny väg, den så kallade Gravaleden. Då Ilanda gränsar till välanvända och omtyckta friluftsområden, som till exempel Tuggelite och Bryngfjordens golfbana och skidbacke måste vi ta hänsyn till hur dessa kan påverkas av en ny väg. Enligt klimatmålen för utsläpp av växthusgaser och bullerkrav måste vi även se till att boendemiljön i området är så bra som möjligt.

Politiskt initiativ och kommunstyrelsens beslut

Vad händer härnäst?

Allt material och synpunkter som har kommit in sammanställs och ligger till grund för ett besluts underlag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om fortsatt arbete och inriktning vid sitt möte den 23 augusti.

Synpunkter och förslag kan fortfarande lämnas till Peter Thörn, samhällsplanerare, via e-post peter.thorn@karlstad.se till och med 5 augusti.

Dialog med boende och företagare

Under våren 2016 har Skårebor och företagare vid Ilanda fått tycka till. Vi bjöd in dem som ville till en workshop. Målet var att ta reda på om företagarna tror att en ny väg behövs för att fler företag ska etablera sig i en eventuell logistikpark. Samtidigt ville vi veta vad en ny väg kan innebära för konsekvenser för dem som bor i Skåre.

Sammanfattning: dialog med boende och företagare

Workshop för boende - onsdagen den 27 april

Hur påverkas Skåre om vi bygger ut Ilanda köpcenter? 24 personer deltog i den workshopen och syftet var att diskutera eventuella konsekvenser om kommunen bygger Gravaleden.

Dokumentation från workshopen med boende

Workshop för företagare - onsdagen den 20 april

Hur får vi fler företag att etablera sig vid Ilanda? 14 personer deltog i den workshopen för företagare och markägare vid Ilanda. Syftet var att diskutera möjligheter och konsekvenser för en eventuell etablering av en logistikpark i området.

Dokumentation från workshopen med företagare

Genomförbarhetsstudie

Verksamhetsmark Ilanda

PM Ilanda logistikområde

Utformningsförslag

SEB Gravaleden

Kostnadsberäkning Gravaleden

Tidigare utredningar

Miljökonsekvensbeskrivning, Gravaleden (Vägverket, juni 1997)

Bilaga 5f. Konsekvenser och åtgärder, västra delen.

Bilaga 5g. Konsekvenser och åtgärder, mellersta delen.

Bilaga 5h. Konsekvenser och åtgärder, östra delen.

Uppdaterad den