Digitala Karlstad

Vad är Digitala Karlstad?

Planerat resecentrum sett med hjälp av augmented reality

Under samlingsbegreppet Digitala Karlstad kommer koncernen Karlstads kommun att gemensamt agera och kraftsamla sitt digitaliseringsarbete. Digitala Karlstad är även namnet på koncernens digitaliseringsplan för perioden 2018 - 2022.

Digitala Karlstad är vår gemensamma vägvisare

Digitala Karlstad fokuserar på hur vi ska arbeta och agera inom koncernen för att nå framgång i digitaliseringsarbetet. Planen innehåller fem perspektiv och ett antal möjliggörande faktorer i form av förmågor som vi behöver förstärka för att nå framgång i arbetet.

Perspektiven symboliserar vårt förhållningssätt och agerande som vi ska eftersträva så att digitaliseringsarbetet sker på ett samlat, strukturerat och medvetet sätt. Förmågorna syftar till att identifiera vilka färdigheter som vi behöver vidareutveckla som individer och som organisation i koncernens verksamhetsutveckling med digitala förtecken.

Planen anger inte några specifika metoder eller prioriterade satsningsområden inom respektive nämnd och bolag. Verksamhetsutveckling och digitalisering är två sidor av samma mynt. Varje nämnd och bolag har ansvar för sin verksamhetsutveckling.

Vidare tar sig digitaliseringen hela tiden nya uttryck och nya möjligheter uppstår. Det som vi ser idag är troligen inte den möjlighet som vi kommer se som den bästa lösningen imorgon. Digitala Karlstads innehåll behöver vara relevant över en längre tid och det är därför planen har ett femårsperspektiv.

Digitala Karlstad 2018-2022.pdf

Uppdaterad den