Avfall från verksamheter

Behandling och lagring av avfall

Behandling av avfall

Om du vill behandla avfall (på annat sätt än endast lagring innan annat omhändertagande), måste du anmäla det till miljöförvaltningen.

Blanketten för behandling av avfall

Lagring av avfall

Om du vill lagra avfall eller farligt avfall som en del av att samla in det, måste du anmäla det till oss på miljöförvaltningen. Här avses inte deponering.

Blanketten för lagring av avfall

Förvaring av avfall

Avfall ska förvaras så att eventuellt spill eller läckage inte riskerar att förorena marken eller vattnet, eller rinna ned i spill- eller dagvattenbrunnar. För övrigt gäller samma regler som för kemikalieförvaring.

Mer om kemikalieförvaring

Emballage som innehåller avfall ska märkas med respektive avfallsslag.

Farligt avfall får inte blandas med något annat slags farligt avfall, eller med något annat slags avfall. Om olika avfall ändå har blandats ska de olika avfallstyperna separeras från varandra. Detta gäller om det behövs ur miljösynpunkt och om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Anteckningar och rapportering av farligt avfall

Från den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Detta kommer kunna göras antingen via en e-tjänst eller genom att ansluta sitt verksamhetssystem till ett API.

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Anteckningen ska göras av och hos den egna verksamheten i samband med händelsen, till exempel transporten. Rapporteringen in till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efteråt. Det finns ett undantag som gäller behandling. Här ska rapportering ske kvartalsvis av samlade anteckningar.

Mer information om nya regler om anteckning och rapportering av farligt avfall

Uppdaterad den