Avfall från verksamheter

Bygg- och rivningsavfall

Vid bygg- och rivningsarbeten ska avfallet sorteras ut redan på platsen för bygget eller rivningsarbetet. Det gäller både för privatpersoner och för företag.

Åtminstone följande avfallsslag ska sorteras ut och förvaras skilda från varandra och från annat avfall:

 1. trä,
 2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
 3. metall,
 4. glas,
 5. plast,
 6. gips
 7. elavfall och farligt avfall.

Syftet med kraven på utsortering är att hushålla med resurser och att avfallet ska hanteras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning.

Farligt avfall, elavfall, PCB och asbest

Avfall som klassas som farligt avfall eller elavfall får inte blandas eller spädas ut med andra avfallsslag. Du kan läsa mer om vad som är farligt avfall i avfallsförordningen (2011:927), i 15 kapitlet i miljöbalken och i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Sanering eller rivning av PCB-haltiga material ska anmälas senast tre veckor innan arbetet påbörjas.

Här kan du läsa mer om sanering av PCB

Vid renovering och rivning där det förekommer asbest kan det krävas en anmälan till Arbetsmiljöverket. 

Här kan du läsa mer om asbest på arbetsmiljöverkets websida

Byggherren ansvarar för avfallshanteringen

Det är i första hand byggherren som ansvarar för avfallshanteringen vid bygg- och rivningsarbeten. Det är viktigt att farliga ämnen, komponenter och material identifieras vid en materialinventering redan innan rivningen eller renoveringen startar. Det är en förutsättning för att bygg- och rivningsavfallet ska kunna tas omhand på ett säkert sätt.

Dispens från att sortera ut avfallet

Du kan ansöka om dispens från att behöva sortera ut avfallet om en separat insamling inte är genomförbar eller om den inte ger några fördelar som överväger nackdelarna. Farligt avfall och elavfall måste alltid sorteras ut, du kan alltså inte få dispens från att sortera ut detta. 

Du kan få dispens om:

 • det inte är tekniskt genomförbart att sortera ut avfallet, med hänsyn till god praxis för avfallsinsamlingen,
 • en annan hantering ger ett återvinningsresultat som är jämförbart med det som skulle uppnås vid en separat insamling,
 • en separat insamling inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller 
 • en separat insamling skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader. 

Här hittar du blanketten för att ansöka om dispens från att sortera ut bygg- och rivningsavfall.

Du kan behöva rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad kan det krävas ett rivningslov.

Här kan du läsa mer om rivningslov. 

Lagstiftning och mer information

 • Avfallsförordningen (2020:614)
 • Naturvårdsverkets vägledning för bygg- och rivningsavfall, naturvardsverket.se 

Uppdaterad den