Avfall från verksamheter

Olika typer av avfall från verksamheter

Du som är verksamhetsutövare ska se till så att avfallet som uppstår i din verksamhet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

I verksamheter uppkommer olika typer av avfall, tillexempel:

 • Hushållsavfall
 • Avfall med producentansvar
 • Avfall till materialåtervinning
 • Brännbart avfall
 • Avfall till deponi
 • Organiskt avfall
 • Avfall till deponi
 • Farligt avfall

Hushållsavfall

Hushållsavfall uppstår även inom verksamheter och det liknar avfallet från privata hushåll. Köksavfall från kök, personalmatsalar och pentryn samt städsopor är exempel på hushållsavfall. Karlstads Energi ansvarar för transport och behandling av detta avfall. Bestämmelserna kring hushållsavfall finns i avfallsförordningen och i kommunens renhållningsordning. Karlstads Energi erbjuder även hämtning av matavfall. Matavfallet läggs i separata kärl som hämtas och transporteras till en rötningsanläggning för produktion av biogas.

Bygg- och rivningsavfall

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser att gälla för bygg- och rivningsavfall. Strängare krav ställs på att sortering ska ske vid källan, det vill säga på den plats där avfallet uppkommer. Detta gäller för såväl yrkesverksamma som privatpersoner. Utsortering av bygg- och rivningsavfall vid källan gäller åtminstone för följande avfallsslag:

1. trä,
2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
3. metall,
4. glas,
5. plast, och
6. gips.

Tillsynsmyndigheten kan i enskilda fall ge dispens från kraven på utsortering vid källan. 

Mer information om sortering av bygg- och rivningsavfall hos Naturvårdsverket

Avfall med producentansvar

Producentansvar innebär att den som tillverkar, säljer, överlåter eller importerar en vara eller en förpackning ansvarar för att den samlas in och återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt efter att den förbrukats. I Sverige finns producentansvar på bilar, däck, el-avfall (inklusive lysrör, lågenergilampor och glödlampor), förpackningar samt tidningar och tidskrifter. För kontorspapper finns ett frivilligt åtagande från branschen.
Returpapper, förpackningar och el-avfall ska sorteras ut på platsen där avfallet uppkommer. För mer information kan dessa hemsidor vara till hjälp: 

El-kretsen

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Avfall till materialåtervinning

Järn och andra metaller bör sorteras ut för återvinning. Rent trä kan sorteras ut för återanvändning och återvinning eller i sista hand som brännbart. Impregnerat virke betraktas som farligt avfall. Tegel, betong, sten, jord och grus lämpar sig väl för återanvändning. Även asfalt kan återvinnas. Observera att materialen ska vara fria från farliga ämnen. Till exempel kan gammal asfalt innehålla stenkolstjära och kan då betraktas som farligt avfall.

Brännbart avfall

Brännbart avfall definieras som "sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat". Exempel på brännbart avfall är plast och träavfall som inte är rent. Avfallet ska sorteras ut på platsen där det uppkommer.

Organiskt avfall

Organiskt avfall får inte deponeras (lagras på soptipp). Industriellt livsmedelsavfall och vissa typer av slam är exempel på organiskt avfall. Det organiska avfallet samlas in och rötas för produktion av biogas och gödningsmedel.

Avfall till deponi

Avfall till deponi är det material som återstår när sorteringen är klar och ytterligare återvinning inte är möjlig. Exempel på sådant avfall är blästersand och mineralull. Avfall som ska deponeras måste beskrivas innan det får lämnas på deponi. Det innebär att man som avfallslämnare måste redovisa vad det är för typ av avfall, hur det uppkommit och dess sammansättning. Djupdalen är Karlstads deponi.

Farligt avfall

Farligt avfall är till exempel:

 • Spillolja
 • Oljefilter
 • Glykol
 • Avfettningsbad
 • Batterier
 • Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
 • Lösningsmedelsavfall
 • Kasserade kemikalier
 • Bekämpningsmedel
 • Avfall från oljeavskiljare och tvättrännor.

Du kan läsa mer om vad som klassas som farligt avfall i avfallsförordningen.

Avfallsförordningen

Anteckningar och rapportering av farligt avfall

Du behöver anteckna följande uppgifter om det farliga avfallet som uppkommer i din verksamhet:

 • den mängd avfall som uppkommer årligen,
 • de slag av avfall som uppkommer i verksamheten,
 • de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till.

Anteckningarna ska sparas i minst tre år.

Från den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Mer om rapportering av farligt avfall

Uppdaterad den