Avfall och återvinning

Hantering av jord och massor

Att använda avfall för att bygga nytt handlar om att effektivare nyttja våra naturresurser, att ersätta nytt material som annars skulle ha använts. Det innebär att överskotts- och restmaterial, som räknas som avfall, i större utsträckning ska återanvändas vid nya anläggningsarbeten.

Exempel på användbart material är grus, sten, betong och tegel och vanliga användningsområden är grundläggning för byggnader, vägar och bullervallar. Asfalt kan oftast återanvändas till att göra ny asfalt.

Villkoren för att använda materialet är att det ska finnas ett anläggningsändamål som uppfyller ett syfte, att avfallet är rent och utsorterat och att inte föroreningar uppstår på den nya användningsplatsen. Överskottsmassorna ska alltså ersätta nytt material som annars skulle ha använts.

Vilket ansvar har du enligt miljöbalken?

I vissa fall, när du ska använda avfall för anläggningsändamål, är du skyldig att anmäla det till miljöförvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det som avgör om åtgärden är anmälnings- eller tillståndspliktig är risken för förorening av mark och vatten på den nya platsen där avfallet ska användas. Bedömning görs utifrån massornas innehåll av föroreningar och egenskaper som konstruktionsmaterial och om den nya platsen är lämplig. Syftet med den nya anläggningen är också avgörande, till exempel att en bullervall som planeras verkligen fyller en bullerdämpande funktion på en plats med bullerproblem.

Den som producerat avfallet ska skaffa sig nödvändig kunskap om vilka föroreningar avfallet kan innehålla, och den som ska använda avfallet är skyldig att bedöma om den nya användningsplatsen är lämplig.

Informationsblad om schaktmassor

Blankett för anmälan om återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål

Ta kontakt för råd och hjälp

Om det inte finns någon föroreningsrisk då avfallet ska användas behövs varken anmälan eller tillstånd. Däremot kan du behöva anmäla om samråd, söka strandskyddsdispens och/eller marklov. I många fall är det svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken, därför är det klokt att kontakta oss i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och råd. Kontakta miljöförvaltningen via kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00 eller via e-post miljoforvaltningen@karlstad.se.

Tillsynsprojekt

Miljösamverkan Värmlands och Örebro län har tillsammans med Miljösamverkan Västra Götaland tagit fram en tillsynshandledning om hantering av schaktmassor. Projektet genomfördes under åren 2009-2010. Handledningen vänder sig i första hand till miljökontoren och länsstyrelserna i våra län. Materialet finns på Miljösamverkan Värmlands och Örebro läns hemsida. Inom projektet har även en informationsfolder för aktörer inom branschen tagits fram.

Miljösamverkan Sverige har under åren 2015-2016 också tagit fram handledningsmaterial kring hantering av massor. Även denna informationen vänder sig främst till kommunala miljökontor och länsstyrelser. 

Miljösamverkan Sveriges tillsynsvägledning om schaktmassor

Uppdaterad den