Miljö och energi

Luftkvalitet i Karlstad

Bild på kuren för luftmätning på Hamngatan med texten Hej, med den här lådan mäter vi luftkvaliteten i Karlstad.
Luften i Karlstad har blivit bättre, men den kan bli ännu bättre

Frisk luft är fri från föroreningar och innebär att vi människor och miljön inte påverkas eller blir sjuka av den. I Karlstad har luften under de senaste årtiondena blivit allt bättre, men det finns fortfarande en hel del föroreningar som måste minska. Hos oss, som i de flesta kommuner, är trafiken den största källan till luftföroreningar.

Vi mäter regelbundet luftkvaliteten i centrala Karlstad och det finns mätstationer på Hamngatan, Östra torggatan, Packhusallén och på Rudsvägen. De föroreningar som mäts är partiklar PM10, kvävedioxid, svaveldioxid och bensen.

Sedan sommaren 2016 mäter vi kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar PM10 i en ny mätstation. Den har fram tills januari 2022 varit placerad vid järnvägsstationen på Hamngatan, som är Karlstads mest trafikerade gata. Från februari 2022 står mätstationen i stället på Jungmansgatan där vi förväntar oss att trafikintensitet ska öka de kommande åren.

Karlstadsluften har under de senaste årtiondena blivit allt bättre, men de senaste tre-fyra åren har minskningen av kvävedioxid avtagit.

Regler och miljömål för frisk luft

Regler för frisk luft finns i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9). Riksdagen har också beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål för Sverige varav ett mål gäller "Frisk luft". Målet för "Frisk luft" har angetts som högsta halt av ett antal luftföroreningar.

De senaste årens mätningar vid Hamngatan visar att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 klaras. Däremot överskrids miljökvalitetsmålen för PM10. Miljökvalitetsmålen för kvävedioxid klaras som årsmedelvärde, men överskrids som timmedelvärde.

Resultat från kontroll av luftkvaliteten

Luftkvalitet mäts timme för timme i ett stort antal svenska tätorter och publiceras i realtid på Naturvårdsverkets webbplats.

Naturvårdsverkets websida med mätresultat i realtid

Miljöförvaltningen ansvarar för att mätningar görs på ett sätt som är kvalitetssäkert och relevant.

Naturvårdssverket har skrivit mer om luft, mijö och barns hälsa i en rapporten från 2017. Där kan du läsa mer om luftmiljö och svensk luftövervakning. 

Mer om luft, miljö och barns hälsa i Naturvårdverkets rapport 

Naturvårdsverkets webbsida om luft

Uppdaterad den