Naturvård

Natura 2000 – ett nätverk av värdefulla naturområden

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden i Europa. I Karlstads kommun finns elva Natura 2000-områden med höga naturvärden, från Brattforsheden i norr till Klarälvsdeltat i söder.

Bland Karlstads Natura 2000-områden finns till exempel isranddeltat vid Brattforsheden som formades av mäktiga isälvar under Islandsisens avsmältning för cirka 10 000 år sedan, Storområdet Örten med 37 mindre kuperade skogsområden med gammal skog och gott om död ved och Klarälvsdeltat som är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. 

Nätverket Natura 2000

Natura 2000 syftar till att värna om naturtyper och livsmiljöer för de arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse. Natura 2000 har kommit till med stöd av EG:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektivet. Natura 2000-områden ska bidra till att bevara den biologiska mångfalden, så att växter och djur ska finnas kvar i livskraftiga populationer och att deras livsmiljö bevaras för framtiden. Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden så att naturvärdena bevaras. Till varje område finns en bevarandeplan framtagen.

Läs mer om Natura 2000 på Naturvårdsverkets webbplats.

Natura 2000-områden i Karlstads kommun

Uppdaterad den