Natura 2000

Natura 2000 - Alsterälven

Natura 2000-området utgörs av en delsträcka av Alsterälven vid Gunnerud där den hotade och fridlysta arten hårklomossan växer.

Vid den idylliska kulturmiljön längs Alstersälven finns en delsträcka där älven rinner långsamt och kantas av klibbalar. Här finns den fridlysta och rödlistade arten hårklomossa. Delsträckan i Alstersälven är ett Natura 2000-område Längs Alstersdalen finns tre bruksherrgårdar, Alstrum, Gunnerud och Alster. Dalen är ett område av relativt skiftande karaktär, i söder dominerar små åkerytor och i norr finns stora sammanhängande odlingsmarker.

Bevara Frödings miljöer

Natura 2000-området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Syftet med riksintresset är att bevara och stärka det historiska sambandet mellan bebyggelse och odlingslandskap. Vi vill också bevara det landskap och de miljöer Fröding beskrev i sin diktning.

Läs mer om Natura 2000-områden på Naturvårdsverkets webbplats

Uppdaterad den