Natura 2000

Natura 2000 - Riksmossen

Området är 248 hektar stort och ligger cirka två kilometer nordost om Väse. Större delen av mossen ligger i Kristinehamns kommun.

Riksmossen består av en högmosse med en mosaik av tuvor och höljor. Mossen har höga botaniska värden med kärlväxter och mossor som dvärgbjörk, rufsvitmossa, flytvitmossa, rosvitmossa, rosling, dystarr och vitag.

Aktuell bevarandeplan för Riksmossen kan beställas av Länsstyrelsen i Värmlands län.

Uppdaterad den