Naturreservat

Bålberget

En stig på Bålberget som kantas av grönt gräs och tät växtlighet

I mars 2022 togs beslutet om att bilda ett naturreservat på Bålberget. Syftet är att långsiktigt skydda ett värdefullt rekreationsområde som i delar också har höga naturvärden. Området är drygt 17 hektar stort och ägs av Karlstads kommun.  

Bålberget är en skogbevuxen höjd omgiven av villabebyggelse i alla riktningar som är belägen i Älvenäs i Vålberg. Närheten till bebyggelse gör den till ett viktigt strövområde för de närboende.

Naturvärden

Skogen i området är varierad med en blandning av hällmarkstallskog, blandskog och lövskog. Det ger möjlighet till många olika upplevelser. I vissa delar utgörs terrängen av block och berghällar och i andra delar är det frisk mark med blåbärsris, medan det i sluttningarna är rikare mark med mycket vitsippor på våren. Naturvärdena är främst knutna till de lövrika bestånden i sydsluttningen. Där finns gott om hassel, men också asp, björk, sälg och ung lönn.

Föreskrifterna, som är en del av beslutet, talar om vad man får och inte får göra inom reservatet och skötselplanen visar med vilken inriktning Karlstads kommun vill förvalta området för att dess värden ska bevaras och utvecklas.

Ta del av beslutshandlingarna

Vill du ta del av beslutshandlingarna så kan du mejla eller ringa oss. Mejladress teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se telnr 054- 540 00 00.

Frågor eller funderingar 

Kontakta Catharina Knutsson på tel: 054-540 67 89, e-post: catharina.knutsson@karlstad.se 

Kartbild

Uppdaterad den