Naturreservat

Bergviks udde

Utsikt över vattnet

I mars 2022 togs beslutet om att bilda ett naturreservat vid Bergviks udde. Syftet är att långsiktigt skydda ett naturområde som både har höga friluftsvärden och höga naturvärden. 

Bergviks udde är en skogsbevuxen udde vid Vänern, belägen strax väster om Karlstad tätort i direkt anslutning till Bergviks handelsområde. Udden är sedan många år tillbaka ett omtyckt utflyktsmål för Karlstadborna. En markerad vandringsled leder runt udden och en iordningställd grillplats finns. Stränderna i områdets södra och västra del utgörs av kala klippor som erbjuder många trevliga platser för rekreation vid vattnet. 

Naturvärde och friluftsvärden

Skogen på udden utgörs nästan helt av äldre tallskog. Området har klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och i kommunens naturvårds- och friluftsplan finns det redovisat både som område med mycket högt naturvärde och som ett friluftsområde.  Här har hittats flera naturvårdsintressanta vedinsekter, svampar och fågelarter. Bland annat finns tallticka i området som är en av kommunens ansvarsarter. 

Föreskrifterna, som är en del av beslutet, talar om vad man får och inte får göra inom reservatet och skötselplanen visar med vilken inriktning Karlstads kommun vill förvalta området för att dess värden ska bevaras och utvecklas.

Här kan du läsa mer information om vandringsleden vid Berviks udde.

Ta del av beslutshandlingarna

Vill du ta del av beslutshandlingarna så kan du mejla eller ringa oss. Mejladress teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se telnr 054- 540 00 00.

Frågor och funderingar

Kontakta Catharina Knutsson på tel: 054-540 67 89, e-post: catharina.knutsson@karlstad.se 

Kartbild

Uppdaterad den