Naturreservat

Ölmans lövskogsraviner

Grön och tät växtlighet omringar vattendraget Ölman.

För att långsiktigt skydda ett område längs älven Ölman med mycket höga naturvärden har kommunen bildat naturreservatet Ölmans lövskogsraviner. Ölman ligger i östra delen av Karlstad norr om Väse. Områdets största naturvärden ligger i de omgivande strandskogarna, främst i lövskogarna utmed Ölmans huvudfåra.

Naturreservatet omfattar totalt omkring ett 150 hektar stort skogsområde utmed vattendraget Ölman samt dess tillflöden Nygårdsbäcken och Västgötbäcken. Naturreservatets huvudsakliga syfte är att skydda gråaldominerade lövskogar med höga naturvärden utmed Ölman. I reservatsområdet ingår även en hyperitkulle med gammal blandskog vid Linddalen och en fuktig ravingranskog utmed Nygårdsbäcken.

Föreskrifterna, som är en del av beslutet, talar om vad man får och inte får göra inom reservatet och skötselplanen visar med vilken inriktning Karlstads kommun vill förvalta området för att dess värden ska bevaras och utvecklas.

Besöka naturreservatet

Vill du besöka naturreservatet är det lättast att åka till området vid Nygårdskällan. Där finns en parkering och en markerad vandringsled.

Här hittar du mer information om Nygårdskällan.

Självklart är du välkommen att besöka även övriga delar av naturreservatet, men där finns inga anläggningar för friluftslivet och terrängen är ganska svårframkomlig. Här nedan ser du en karta över Ölmans lövskogsraviner.

Handlingar

Vill du ta del av hela skötselplanen eller dokumenten kring naturreservatbildningen så är du välkommen att mejla oss. 

Mejla till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Uppdaterad den