Naturvård

Naturvårds- och friluftsplan

Tallkvist
I naturvårds- och friluftsplanen finns bland annat förslag på vilka skogar som ska skyddas.

Naturvårds- och friluftsplanen är Karlstads kommuns sammanställning av befintlig kunskap om värdefulla natur- och friluftsområden inom hela kommunens yta. Planen anger också hur kommunens ska jobba med naturvård och friluftsliv under de närmaste åren. Vi jobbar nu med att ta fram en ny handlingsplan för kommunens arbete med naturvård och naturanknutet friluftsliv som kommer gälla 2021-2025. 

Karlstads kommuns arbete med naturvård och friluftsliv består av konkreta naturvårdsåtgärder som skydd och restaurering av områden med särskilt höga naturvärden, såväl som att hålla friluftsområden i gott skick samt bidra med information till allmänheten om Karlstadsnaturen och undervisning om naturen.

Planen godkändes av teknik- och fastighetsnämnden i september 2016.I maj 2019 behandlades Del 1 - Handlingsplanen av kommunfullmäktige.

Planen består av tre delar

Del 1 – Handlingsplan 2014-2020

Nuvarande mål för naturvård och friluftsliv i Karlstads kommun samt åtgärder som planeras fram till år 2020 för att uppnå målen.

Här kan du läsa del 1 – Handlingsplan 2014-2020

Del 2 – Nulägesbeskrivning och analys

Beskrivning av kommunens mest intressanta naturtyper och ansvarsarter, nulägesbeskrivning av kommunens naturvårdsarbete och friluftsliv samt analys av situationen för Karlstads natur och friluftsliv.

Här kan du läsa del 2- Nulägesbeskrivning och analys

Del 3 – Värdefulla naturområden

En objektskatalog som utgörs av en interaktiv webb-karta med de mest värdefulla natur- och friluftsområdena. Till varje område på kartan finns beskrivningar och eventuella åtgärdsbehov.

Till webbkartan

Ny handlingsplan 

Vi jobbar med att ta fram en ny handlingsplan för naturvård och naturanknutet friluftsliv som ska gälla under perioden 2021–2025. 

Här kan du läsa mer om arbetet med en ny handlingsplan för naturvård och naturanknutet friluftsliv

Frågor?

Har ni frågor kring naturvårds- och friluftsplanen kontakta gärna projektledare Catharina Knutsson på tel: 054-540 67 89 eller catharina.knutsson@karlstad.se.

Uppdaterad den