Avslutat projekt

Kvinnholms sand

Syftet med åtgärderna vid Kvinnholms sand var att blottlägga sand och återskapa solbelysta sand- och trädmiljöer som gynnar insektslivet. I området finns sanddyner och dess sydslänter bör vara solbelysta, liksom de äldre tallarna i området som tidigare stått skuggade av  yngre träd. Genom att återskapa en stor sandstrand ville vi också öka värdet för friluftslivet.

Före och efter restaureringsarbetet, vy mot öst från västra delen av sandstranden.

Genom att såga ned yngre träd, rycka upp stubbar, gräva bort slyvegetation och med grävskopa sålla bort organiskt material ur sanden har nu sandstranden blivit en mer lämplig miljö för den mindre myrlejonsländan, men också förbättrats för bad och rekreation.

Området har fått en ökad blottlagd sandyta på cirka 5 500 kvadratmeter och flera äldre tallar står nu fritt och mer solbelyst. Stora strandpartier har åter blivit tillgängliga för bad. Flera myrstackar finns i områdets ytterkanter, död ved har skapats och i partier finns en mosaik av markvegetation och blottlagd sand. Dessa återskapade miljöer förväntas ha goda möjligheter att hysa en växande population av den mindre myrlejonsländan. Utmed strandlinjen har en del grästuvor sparats, vilket utgör goda livsmiljöer för dynvargspindeln som på Kvinnholms sand har sin enda kända lokal i Värmland.

På Kvinnholms sand finns inlandssanddyner vilket är en ovanlig och bevarandevärd naturtyp som nu genom restaureringsarbetet blivit mer synlig. Området ligger inom Värmlandsskärgårdens naturreservat och vid besök bör man visa extra stor hänsyn till de höga naturvärden som finns kopplade till solbelyst sand.

Uppdaterad den