Avslutat projekt

Långerudden

Syftet med åtgärderna på Långerudden var att bevara och återskapa de öppna sandmiljöerna med mål om minst 90 % blottlagd sand. Här bör finnas en mosaik av mjölon, blottad sand och äldre tallar. Den angränsande ljungheden i norr bör vara fri från yngre träd.

Före och efter restaureringsarbetet, vy mot väst och själva Långerudden.

Genom att såga ned yngre träd, rycka upp stubbar, gräva bort slyvegetation och med grävskopa sålla bort organiskt material ur sanden har nu sandstranden blivit en mer lämplig miljö för sandlevande insekter. Hela området har en ökad blottlagd sandyta på cirka 6 600 kvadratmeter. I östra delen blottlades en stor sandyta som kan fungera som en badstrand. Vidare västerut återskapades miljöer med en mosaik av mjölon och blottad sand, vilket bedöms som mycket lämpligt för den mindre myrlejonsländan.

Mot väster, på själva udden, återskapades stora sandytor och död ved ligger i dess utkanter. Sikten ut mot Vänerns öppna horisont har ökat avsevärt. De äldre tallarna som står utmed stranden frihöggs och yngre karaktärstallar sparades. Ljungheden röjdes på yngre tallar. Restaureringen bedöms ha gynnat många arter, bland annat den mindre myrlejonsländan och den för Värmland ovanliga sandvargspindeln.

Området ligger inom Värmlandsskärgårdens naturreservat och vid besök bör man visa extra stor hänsyn till de höga naturvärdena kopplade till solbelyst sand.

Uppdaterad den