Avslutat projekt

Stora Björnrukan

Stora Björnrukan är sommartid en välbesökt badplats. Syftet med åtgärderna var att öka andelen solbelyst sand i området till minst 90 % samt att hugga fram de äldre tallarna så att de står fritt och mer solbelyst.

Före och efter restaureringsarbetet, i östra delen med vy västerut

Eftersom det vid inventeringen sommaren 2013 hittades relativt få myrlejon sett till den stora öppna sandyta som fanns på Björnrukan, bedömdes det att det fanns behov att öka andelen blottad sand ytterligare för att skapa mer livsmiljöer för insekter utanför de mest välbesökta delarna av sandstranden där myrlejonen kan leva lite mer ostört.

Genom att såga ned yngre träd, rycka upp stubbar, gräva bort slyvegetation och med grävskopa sålla bort organiskt material ur sanden har nu sandstranden blivit en mer lämplig miljö för den mindre myrlejonsländan och andra sandlevande insekter samtidigt som stranden blivit mer tillgänglig för bad, framförallt i den östra delen.

De äldre tallarna som finns i området står nu mer fritt och solbelyst och blir därmed goda livsmiljöer för insekter kopplade till äldre tallar. Det estetiska värdet har ökat då de äldre tallarna nu är mer synliga.  På sandstranden har en del stockar placerats ut för att vara till nytta för insekter som lever på död ved, men även för att fungera som sittplatser för besökare. Hittills har cirka 5 600 kvadratmeter sand blottlagts och arbetet avslutades i västra delen av Stora Björnrukan och kommer att fortsätta hösten 2015 vid Lilla Björnrukan samt området mellan Stora och Lilla Björnrukan.

Stora Björnrukan ligger inom Värmlandsskärgårdens naturreservat, men är också en kommunal badplats.

Uppdaterad den