Avslutat projekt

Tallskär

Syftet med åtgärderna vid Tallskär var att blottlägga minst 90 % den tidigare öppna sandytan. Träd skulle kapas ned för att inte skugga sanden. Åtgärderna skulle göra sandstranden till en lämplig livsmiljö för sandlevande insekter.

Före och efter restaureringsarbetet, vy mot väst från östra delen av sandstranden

Genom att såga ned yngre träd, rycka upp stubbar, gräva bort slyvegetation och med grävskopa sålla bort organiskt material ur sanden har nu sandstranden blivit en mer lämplig miljö för den mindre myrlejonsländan och andra sandlevande insekter. Sandstranden i söder bestod av klappersten då inte hela ytan kunde blottläggas utan en allt för stor påverkan på den geologiska formationen som udden består av. Därför fokuserades insatserna till att blottlägga sanden i den del av stranden som består av ren sand.

Totalt blottlades 1 770 kvadratmeter sand som bedöms som lämplig miljö för sandlevande insekter. På Tallskärs sandstrand finns flera mindre vanliga stekelarter som nu har fått bättre chanser att överleva.

Området ligger inom Värmlandsskärgårdens naturreservat och vid besök bör man visa extra stor hänsyn till de höga naturvärdena kopplade till solbelyst sand.

Uppdaterad den