Naturvård

Invasiva arter - så gör du för att minska spridningen

01:09 min

Blomsterlupiner kanske kan vara fina att titta på men det är en främmande och invasiv art som inte hör hemma här och som slår ut den svenska floran. Karlstads kommun jobbar för att komma åt problemen med ett antal främmande arter. Du som Karlstadsbo spelar en viktig roll i att minska den negativa utvecklingen och få bort invasiva arter på sikt.

I kommunen jobbar vi främst med att få bort dessa arter. 

  • Blomsterlupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Kanadensiskt gullris
  • Parkslide

På vår egen mark och naturområden jobbar vi med att ta bort dessa arter. Men för att minska utbredningen av dessa arter krävs att vi samarbetar. Vad du gör som privatperson gör stor skillnad! På länkarna längst ner på sidan kan du läsa mer om hur du känner igen växterna och hur du får bort dem.

Släng inte på kompost eller i naturen

Om du tar bort en invasiv art från din trädgår eller mark är det viktigt att du hanterar den rätt. Annars kan du bidra till att växten sprids ännu mer.

  • Släng aldrig växtavfallet från invasiva främmande arter på komposten då flera av dessa arter har så stor växtkraft att det räcker med en liten bit av en stjälk för att slå rot.
  • Släng inte i matavfallspåsen då detta går till kompostering
  • Släng inte på någon gammal ”bytipp” eller i skogen! Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken. 

Släng på Heden eller i hushållssopor

Du som privatperson kan slänga de invasiva arterna som du tar ned på din tomt på Hedens återvinningscentral i containern ej sorteringsbart i väl förslutna plastsäckar. Det får inte vara jord bland rötterna eller blommorna eftersom det inte går att bränna. Släng inte de invasiva arterna i trädgårdsavfall. Heden kan bara ta emot mindre mängder invasiva arter från vanliga villatomter. Har du en större mängd invasiva arter på din mark så kan du inte lämna dem på återvinningscentralen.

Tänk på att transporten till återvinningscentralen ska ske på ett säkert sätt för att inte sprida arterna längs vägen. Frakta till exempel inte växterna i en öppen släpkärra utan lägg dem i en sopsäck som du försluter väl. Ta kontakt med personalen på plats innan du slänger invasiva arter. 

Har du endast en liten mängd invasiva främmande arter i eller vid din trädgård kan du lägga växtavfallet i en plastpåse, försluta den väl, och lägga den i din vanliga soptunna. Viktigt är att du inte lägger några invasiva främmande arter i din matavfallspåse då dessa går till kompostering.

Du kan även bränna mindre mängder av trädgårdsavfall på din egen tomt. Men tänk på att förbränning av invasiva främmande arter kan vara svårt, då det är svårt att garantera att samtliga växtdelar och frön förbränns. Lägg inte på för stora mängder åt gången på elden utan se till att allt från brinna upp. Var noga med att inte sprida askan vidare.

Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på innan du eldar ditt trädgårdsavfall.  

Vad är invasiva arter?

Invasiva främmande arter har introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde till exempel genom trädgårdsodling. Dessa arter sprider sig idag av egen kraft och är ett stort hot mot den biologiska mångfalden samt att de även kan skapa ekonomiska problem för både samhället och enskilda.

Spridningen av invasiva främmande arter är ett ökande problem i naturen och ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Vår hantering av trädgårdsväxter och trädgårdsodling är den vanligaste spridningsvägen. Vi kan minska den negativa utvecklingen om vi är fler som blir medvetna om riskerna med dessa arter. Vi behöver lära oss hur växterna ser ut och hur man ska hantera dem.

Lagstiftning

Från 1 januari 2019 har markägaren ansvar för att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids vidare. I Karlstads kommun innebär det idag att man ska ta bort jätteloka och jättebalsamin om man har dem på sin mark. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en nationell lista där förhoppningsvis lupin, kanadensiskt gullris och parkslide kommer med, men i dagsläget finns ingen lag som reglerar dessa arter. Dock är de mycket besvärliga och bör hanteras på liknande sätt.

Hjälp oss hitta invasiva arter

En stor del i bekämpningen av invasiva främmande arter är att kartlägga var de finns. Här kan din hjälp komma till stor nytta! Det är bra om du rapporterar in de fynd av invasiva främmande arter som du finner i naturen på artfaktas webb, invasivaarter.nu.

Här kan du rapportera invasiva arter som du hittat i naturen.

För mer information

Här kan du läsa mer om invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets hemsida

Uppdaterad den