Träd och skog

Kommunens skog och skogsbruk

Träd i urskog med mossa och blåbärsris på marken.

Karlstads kommun äger och sköter idag cirka 6850 hektar skogsklädd mark. 

Tätortsskogen

Tätortsskogen i Karlstads kommun har omkring 880 hektar skog. Den ligger inom, mellan eller direkt utanför tätorternas områden. Här gör vi skogliga åtgärder för att utveckla upplevelse, funktion, trygghet och trivsel för närboende samt växter och djur.

Läs mer om hur vi sköter vår tätortsskog på sidan för Trädfällning och röjning i tätortsskog.

Förvaltningsskogen

Förvaltningsskogen i kommunen har omkring 5890 hektar skog. Den ligger bortanför tätorterna men ibland intill tomter när dessa når ut mot obebyggt område. I förvaltningsskogen utför vi ett miljö- och rekreationsinriktat inkomstbringande skogsbruk, med stort fokus på hållbarhet för både människor, djur, växter och ekonomi. 

Certifierat skogsbruk

Karlstad kommun har miljöcertifierat skogsskötseln enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®) och ingår under Grönt Paraplys gruppcertifikat som har licensnummer FSC C006219. Vi är även certifierade enligt PEFC och innehar licensnummer PEFC/5-22-228. Det innebär att vi har dubbel miljöcertifiering.

FSC® och PEFC är globala ideella medlemsorganisationer med gröna, ekonomiska och sociala mål. Medlemmarna ska följa de villkor som är uppställda vilket kontrolleras genom revisioner och internredovisningar.

Läs mer om FSC-certifiering på FSC Sveriges webbplats.

       

Skogsbruksplanen är basen i åtgärdsplaneringen

Skogsåtgärder i Karlstads kommuns skog planeras utifrån kommunens skogsbruksplan. Ibland planeras det även utifrån andra behov, som exempelvis etableringar av nya stadsdelar i en växande kommun. 

Läs mer om hur vi brukar vår skog och hur vi då hanterar naturvärden på sidan Definition av skogsåtgärder.

Varför vi utför skogsåtgärder

Vi sköter vår skog för att behålla och skapa förutsättningar för att den ska vara frisk och välmående. Våra skogsområden ska också vara trygga och säkra att vistas i.

Föryngringsavverkning

Vi gör föryngringsavverkningar för att skogen har uppnått ålder för detta och den passar in i sitt läge, storlek och innehåll för att bidra till den inkomst vi behöver få från skogen. Vi väljer också föryngringsavverkningar för vår inkomst skull, där vi i läget och utifrån dagens skogs tillstånd kan se att framtiden kan få en annan skog med större upplevelsevärde.

Begränsar spridning av granbarkborre

Vi gör även avverkningar för att få bort barkborrens spridningsmöjlighet, när skogens ålder är lämplig för avverkning ur en ekonomisk aspekt. Men där sådan skog inte är lämplig, utan kan ha stort natur- eller rekreationsvärde, är det storleken på åtgärden vi minskar, och metoden baserad på granbarkborrens spridning, heter sök och plock. Plocket kan uppgå till ca en fotbollsplans storlek.

Finansieras av virke

Vår skötsel av skogsinnehavet betalas av inkomster från försäljning av virke. Vi strävar därför efter ett hållbart ekonomiskt värdefullt skogstillstånd över tid. För att hålla ett ekonomiskt värde i skogens träd, behöver flera åtgärder planeras och utföras. Ett mål är att en andel av skogsinnehavet ska vara hyggesfritt brukade skogar, med miljö- och upplevelsemässig och också ekonomisk inriktning.  

Bevarar höga naturvärden

Vi vill behålla höga naturvärden. En stor andel, cirka 33 procent, av förvaltningsskogens produktiva skogsmarkareal är planerad för att inte brukas alls eller enbart skötas för upplevelsevärden, friluftsliv eller befintliga naturvärden. Vi vill bevara och upprätthålla livsmiljöer för djur och växter som är sårbara, akut eller nära hotade. Respektive sådan skoglig art är känslig för skogsbruksåtgärder av olika slag, men kan också gynnas av särskilt riktad skoglig åtgärd. 

Har du frågor?

Kontakta Karlstads kommuns kontaktcenter på telefon 054-540 00 00. 

Du kan också ställa frågor via e-post till skog@karlstad.se

Uppdaterad den