Djur och natur

Lediga jordbruksarrenden

Äng med ett par träd intill Kroppkärrssjön

Vill du arrendera kommunens mark för jordbruk? Här kan du läsa vilka marker som finns tillgängliga och göra en intresseanmälan via vår e-tjänst. Din intresseanmälan innebär att vi kan höra av oss till dig när något som motsvarar dina önskemål finns ledigt.

Karlstads kommun har cirka 70 jordbruksarrenden som används både som betes- och åkermark, vilket bidrar till ett öppet landskap. Vår åkermark är i dagsläget utarrenderad, men möjligheten att arrendera mark för bete eller slåtter finns då vi har lediga jordbruksmarker.

Slåttermark på Jakobsberg

Söker du foder till dina djur? Vid Karlstads gamla flygplats har kommunen ledig slåttermark som ska slås i början av augusti. I området finns värdefull ängsflora, på så vis är marken slåtterberoende. Syftet med slåtter är att den värdefulla ängsfloran som finns i området fortsätter att utvecklas.  

Här hittar du en karta där marken på Jakobsberg är utmarkerad.

 • Areal: Cirka 28 hektar kulturslåtter 

 • Avtalsform: Jordbruksarrende 

 • Kostnad: På grund av markens storlek ligger arrendeavgiften, enligt vår prislista, på cirka 14 000 kronor per år. På just denna mark är skötseln mycket viktig, och vi har vissa krav på den, därför är vi villiga att anpassa arrendeavgiften. Du som är intresserad av marken får lämna ett bud på den årliga arrendeavgiften i din intresseanmälan och beskriva din nuvarande verksamhet. Vi kommer lägga stor vikt vid din förmåga att sköta arrendet enligt våra skötselkrav. Budet kan inte vara lägre än 1500 kronor per år eftersom det är den lägsta grundavgift för jordbruksarrenden. Du kan läsa vilken information vi behöver i din intresseanmälan nedan. Vi förbehåller oss rätten att fritt välja lämplig intressent.  

 • Villkor för skötsel: Området ska slås tidigast den 7 augusti och senast den 15 september. Slåttern ska genomföras med skärande redskap, det vill säga lie eller slåtterbalk och det avslagna växtmaterialet ska samlas upp. Kontakta oss om du har ytterligare frågor kring områdets skötselkrav.

Vad vi behöver i din intresseanmälan:

 • Intresseanmälan ska innehålla ditt bud och en kort beskrivning av din nuvarande verksamhet samt dina möjligheter att uppfylla skötselkraven. Du kan skriva i informationen under punkten övrigt i e-tjänsten. Du hittar en länk till e-tjänsten längre ned på sidan. 
 • Vi behöver ha din intresseanmälan senast 28 maj 2021.

Ledig betesmark vid Kroppkärrs norra strand

På Kroppkärrs norra strand har vi ledig betesmark som är lämplig för fårbete. I hagen vid Kroppkärr finns öppen mark där fåren kan beta och skugga bland träden på talludden. Här finns ett vindskydd till fåren. Syftet med fårbetet är att öka hagens naturvärden och den biologiska mångfalden. Genom betande får kan landskapet hållas öppet, vilket ger ett mervärde för Kroppkärrssjöns friluftslivsområde.

Här hittar du en karta där marken på Södra Kroppkärr är utmarkerad.  

 • Areal: 0,9 hektar 
 • Avtalsform: Jordbruksarrende 
 • Kostnad och villkor: Första året tar vi inte ut någon avgift om du som arrenderar marken restaurerar stängslet. Efter det kostar det 1500 kronor per år. 
  Kostnaden och villkor för arrendet är en överenskommelse som vi diskuterar tillsammans med arrendatorn. 

Ledig betesmark i Nyed

I Falkarsed har vi ledig betesmark som i första hand är lämplig för fårbete. Betesmarken ligger i Nyed, sydost om Molkom, och består av öppen betesmark och skogsdungar. Områdets variation av miljöer är viktiga för både djur- och växtlivet. Syftet med fårbete är att öka hagens naturvärden och den biologiska mångfalden. Genom betande får kan igenväxning förhindras och bidra till ett öppet landskap. 

Här hittar du en karta där marken på Södra Kroppkärr är utmarkerad. 

 

 • Areal: Cirka 4 hektar 
 • Avtalsform: Jordbruksarrende 
 • Kostnad och villkor: Första året tar vi inte ut någon avgift om du som arrenderar marken sätter upp ett stängsel och tar ner en del sly och träd enligt överenskommelse. Efter det kostar det 500 kronor per hektar per år. Kostnaden och villkor för arrendet är en överenskommelse som vi diskuterar tillsammans med arrendatorn. 

Karta med ledig mark

I kartan kan du se var vår lediga mark ligger. För att kunna se alla markområden behöver du zooma ut ur kartan.

Intresseanmälan

Vi har ingen kö för jordbruksarrenden men du kan göra en intresseanmälan både för den lediga marken vi har och även för annan mark. Om vi har fått in en intresseanmälan av dig för en viss typ av jordbruksmark eller ett visst område så kan vi höra av oss till dig om något blir tillgängligt.    

Här kan du göra en intresseanmälan via vår e-tjänst

Vad är jordbruksarrende?

Jordbruksarrende är en upplåtelse som ger nyttjanderätt till mark för jordbruksändamål. För att det ska uppfylla kraven för jordbruksarrende så ska det finnas en ersättning, oftast i form av en årlig avgift. Kostnaden för arrendet anpassas till markens avkastning och om det finns några särskilda skötselkrav arrendatorn måste ta hänsyn till, till exempel om det finns höga naturvärden.

Du kan även ha rätt till bidrag för att sköta mark och djur.

På länsstyrelsens webb kan du läsa mer om jordbrukarstöd

Länsstyrelsen här även en betesförmedling där de förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Här kommer du till länsstyrelsens betesförmedling

Uppdaterad den