Kemikalier och plast

Märkning av kemikalier

En förpackning som är märkt med fyra farosymboler.
Exempel på märkning enligt CLP-förordningen. Bild från Kemi.se

Använder du farliga kemiska produkter är det viktigt att veta hur du ska skydda dig själv och din omgivning. Alla som släpper ut kemiska produkter på marknaden är därför ansvariga för att produkterna är klassificerade och märkta med rätt information.

Märkning och förpackning

Det finns regler för hur kemiska ämnen och blandningar ska klassificeras, märkas och förpackas. Oavsett om du är tillverkare, importör eller återförsäljare har du ett ansvar för en produkts märkning. 

Från och med den 1 juli 2017 ska alla kemiska produkter som säljs i handeln vara märkta enligt CLP-förordningen.

Hos kemikalieinspektionen finns mer information om märkning och farosymboler

Kemikalieförteckning över märkningspliktiga kemiska produkter

Om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktigt omfattas den av förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll. Då ställs bland annat krav på att de kemiska produkter som hanteras i verksamheten och är märkningspliktiga (alltså de som har ett faropiktogram på förpackningen och i säkerhetsdatabladet) ska listas i en så kallad kemikalieförteckning.


Kemikalieförteckningen ska ha uppgifter om:

  • produktens namn,
  • produktens användningsområde,
  • använd mängd per år alternativt maximalt lagrad mängd per tillfälle,
  • information om hälso- eller miljöfarlighet (tillexempel "Kan orsaka allergisk hudreaktion"),
  • klassificeringen med avseende på miljö- och hälsofarlighet (tillexempel H317 – Hudsensibilisering).

Om du vill kan du använda någon av dessa mallar till din kemikalieförteckning: 

Mall i PDF för en förenklad kemikalieförteckning

Mall i Excel för en utökad kemikalieförteckning

 

Uppdaterad den