Kemikalier utomhus

Tips för ett bättre båtliv

En fritidsbåt åker i Viken i Karlstad.
Val av båtmotor, bränsle och bottenfärg spelar roll för miljön.

Våra svenska sjöar har en unik natur och ett rikt djurliv. På sommaren blir båttrafiken intensiv och bidrar till att mycket utsläpp och skräp hamnar i våra vatten. Utsläppen sker ofta i grunda och känsliga vatten som är reproduktions- och uppväxtområden för fiskar.

Vilken motor och vilket bränsle är bäst ur miljösynpunkt?

Tvåtakts bensinmotorer är den vanligaste båtmotorn och en gammal tvåtaktsmotor ger mycket höga utsläpp av kolväten och kolmonoxid. Även oförbränd smörjolja släpps ut. Ämnena är giftiga för fiskar och andra vattenlevande djur och växter. Om du har en gammal tvåtakts bensinmotor går det bra att använda alkylatbensin och biologiskt nedbrytbara smörjoljor.

Om du planerar att köpa en ny motor är en fyrtaktsmotor ett bra alternativ eftersom den har bättre förbränning och inte släpper ut någon smörjolja. Elmotorn kan ibland vara ett alternativ eller komplement.

Vilken bottenfärg ska jag välja?

Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på skrovet räknas som bekämpningsmedel. Dessa granskas av kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om färgen är godkänd av kemikalieinspektionen innebär det inte att den är miljövänlig. Beroende på var båten huvudsakligen ska vara förtöjd finns det olika färger som är godkända att använda.

Färger för båtar i insjöar och Bottniska viken

Det finns inga godkända båtbottenfärger innehållande biocider för insjöar då de är extra känsliga. Välj i stället att hålla skrovet fritt från beväxning genom att använda biocidfria färger och giftfria metoder så som mekanisk rengöring, skrovduk, förvaring på land etc.

Om din båt redan är målad med biocidfärg

Om din båt är målad med biocidfärg och du vill få den giftfri finns några olika metoder att tillgå. Det är viktigt att borttagning sker på ett miljö- och hälsosäkert sätt, med rätt utrustning och skyddsåtgärder. Felaktig borttagning kan utgöra större miljö- och hälsopåverkan än att låta färgen sitta kvar.

  • Skrapa bort färgen med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapa. Skraprester lämnas på återvinningscentral.
  • Slipa bort färgen, antingen genom torrslipning eller våtslipning, med rätt utrustning.
  • Blästra bort färgen. Detta bör endast ske fackmannamässigt med rätt skyddsutrustning för att skydda hälsa och miljö. Välj en seriös firma med kunskap och koll på gällande regler.

Efter borttagningen:

  • Måla på en grundfärg (primer) som skyddar mot fukt.
  • Slutligen måla på en biocidfri färg som bildar en hård yta, vilket underlättar den mekaniska rengöringen.

Mer information om båtbottenfärger:

Hur bör båtbotten tvättas

Om du inte har målad båtbotten går det utmärkt att tvätta av båten direkt i vattnet med exempelvis borsttvätt eller manuell tvätt. På land kan du spola av med högtryckstvätt.

Ska du använda tvättmedel för bottentvätten och/eller har ett målat skrov, gör du bäst i att tvätta av båten på avsedda båttvättar som finns i vissa båthamnar. Dessa spolplattor har en reningsanläggning efter plattan som renar vattnet innan det släpps ut till vattnet.

Latrinavfall

Sedan 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfallet från fritidsbåtar i sjön, bland annat för att minska utsläppen av fosfor och kväve. Om du har en toalett där latrinet samlas upp behöver du därför tömma avfallet i land. Tömningsstationer för tömning av latrin finns på dessa platser:

  • vid sjömacken i yttre hamnen,
  • på Kanikenäset
  • vid gästhamnen i Inre hamn.

Läs mer om latrintömning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats 

Ta ansvar för ditt skräp

För att behålla en så trevlig skärgårdsmiljö som möjligt måste du som båtägare ta ansvar för det skräp du skapar. Källsortera ditt avfall så underlättar du både för dig själv och för de som senare ska ta hand om det. Fritidsbåtshamnar ska kunna ta emot avfall från fritidsbåtar som angör hamnen.

Miljöfarligt avfall som till exempel spillolja, färgrester, lösningsmedel, limrester och batterier ska lämnas till en miljöstation. Om detta inte finns i hamnen, kan avfallet lämnas till en miljöstation i kommunen. I gäst- och naturhamnar finns sopmajor som är till för hushållsavfallet. 

Läs mer och få fler tips om hur du lever ett miljövänligt båtliv på båtmiljö.se

Uppdaterad den